Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:35

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ
mardi, 06 février 2018 14:31

ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴰⵎⵢⵓⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ-ⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ.
 
ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ (ⵡⵀⵕⴰⵏ, ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵟⵉⵒⴰⵣⴰ ⴷ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ) ⴰⵔⴰ ⵉⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵉ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ.
 
ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⴷⵉⵢⵏ ⵉⵣⴰⵔⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵙⵏⵎⴷⴰⵏⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ-ⴰ.
 
ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵖⴼ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⴳⵏ ⵢⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⴰ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⵎⴰⴽⵀ, ⵀⴰⵛⵏ ⵀⴰⵍⵓⵓⴰⵏ (ⴷ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ), ⵀⴰⵎⵉⴷ ⴱⵉⵍⴽ (ⴷ ⴰⵎⵙⵏⵣⵉⴽ), ⴰⴱⴷⵔⵔⵣⴰⴽ ⴹⵓⵓⵔⴰⵔⵉ (ⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵡⵙⵏⵉⵙⵍⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ) ⴷ ⴱⵓⵓⴷⵊⵎⴰ ⴰⵣⵉⵔⵉ (ⴷ ⴰⴽⴰⵜⴰⵔ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ).
 
ⵟⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵙ ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ ⵏ ⵡⵙⵎⵏⴹⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵇⴷⴷⵎ-ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵡⴱⴷⴰⵔ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵎⵏⴹⵡ-ⴰ ⵢⴱⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ 1996, ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵙⵜⵄⵕⴼ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ, ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ, ⵙ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵙⴳⵔ ⵙⴳ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
ⴰⵙⵎⵏⴹⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷⴳ 2002, ⴷ ⵡⵙⵎⴰⵍ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵓⵕⴰⵕ ⵏ 2016 ⴷ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⴻⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ ⵜⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵀⴷ ⵏ ⵢⵙⴳⵔ-ⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ. ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⴽⴰⵜ-ⴰ ⴷⴰⵖ ⵢⵃⵡⴰⵊ ⴰⵙⵙⴱⴳⵙ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⴱⴷⴰⴷ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ.
Lu: 34 fois
banner-aps