Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:28

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»"ⵎ", ⵉ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵔ ⵥⴰⴳⵀⴰⴷⵉ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ
dimanche, 04 février 2018 14:13

"ⵎ", ⵉ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵔ ⵥⴰⴳⵀⴰⴷⵉ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⵣⴼⴰⵏ "ⵎ", ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵅⴷⵎ ⵡⵎⵙⴹⵕⵓⵢ ⵓⵎⴰⵔ ⵥⴰⴳⵀⴰⴷⵉ ⵢⵜⵜⵓⵄⴷⴷⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ.
 
ⴹ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵛⵓⵏⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⵉ ⵇⵚⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⵏ-ⴰⴳⵉ ⴰⵎⵙⴹⵕⵓⵢ ⴰⵇⴷⵉⵎ ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵇⴷⴷⵎⵏ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ, ⵢⵜⵜⵡⵔⵔⵉ-ⴷ ⴷⵉ 70 ⵉ ⵜⴷⴷⵇⵉⵇⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵖⵉⵢⵉⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵚⵚⵏⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵓⵔ ⵏⵍⵍⵉ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
"ⵎ", ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ ⵜⴰⵎⵖⵓⵣⴰⵏⵜ ⵢⵜⵜⵓⴹⵍⵎⵏ, ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵎ ⵙⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵛⴰⵀⵓⵜⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⵇⵇⴰⵕⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⴰⴷⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⴷⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴹⵍⵜ.
 
ⵟⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⵢⵡⵡⵉ-ⵜⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵅⴷⵎⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⴷⵖⴰ ⵜⴹⵕⴰ-ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ-ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵓⵇⴱⵍ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⵙⵍⵍⵏ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵣⵣⵀⵉⵔ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵎⵏⵉⵡⵍ ⵢⵙⵙⴰⴳⴳⴰⴷⵏ.
Lu: 33 fois
banner-aps