Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵟⴰⵎⴰⵖⵕⴰ ⵏ "ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ" ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ
vendredi, 02 février 2018 19:27

ⵟⴰⵎⴰⵖⵕⴰ ⵏ "ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ" ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - "ⵟⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ", ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵖⵕⴰ ⵏ ⵛⴹⴰⵃ ⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵕⴰⴼⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⴱⴳⴳⵉⵏⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ, ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⴹ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵙⵖⵓⵕ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ "ⴰⴳⵏⵉ" ⵏ ⴱⵓⴷⵡⴰⵡ  (ⴱⵓⵓⵎⵔⴷèⵙ), ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⴷⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ.
 
ⵟⴹⵕⴰ-ⴷ ⵜⵎⴰⵖⵕⴰ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵎⵓⵓⴼⴷⵉ-ⵥⴰⴽⴰⵔⵉⴰ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵢⵙⵙⵓⵍⵉ ⴰⵔ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴹⵊⴰⵎⵍ ⵥⵏⴰⴳⵓⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⵅⴷⵎⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵉⴽⵓⵍⵉⴳⵔⴰⴼⵉⵢⵏ, ⵢⵡⵡⵔⵔⵉ-ⴷ ⴷⵉ 90 ⵏ ⵜⴷⵇⵉⵇⵉⵏ, ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵢⵜⵜⵓⵃⵜⵜⵎⵏ ⴰⴷ ⵜǧǧ ⵍⴱⵕⵊ ⵏ ⴱⴰⴱⴰ-ⵙ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷⵉ ⵟⴼⵉⵍⴰⵜ (ⴰⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵕⵕⵓⴽ), ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵥⵥⴹⵎⴰ ⵏ ⵢⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ.
 
ⴹⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ, ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⵜⵔⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵙⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜⵉⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⴷⵍⵡⴰⵃ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵢⵓⵖ ⴰⴷⴳ ⵓⵎⵙⵍⴰⵢ, 22 ⵉⵛⵟⵟⴰⵃⵏ, ⴱⴳⴳⵏⴻⵏ-ⴷ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵀⵓⵙⴽⵉ ⵏ ⵓⵃⵔⵔⴽ ⵓⴷⵎ ⴰⵣⴰⵎⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, "ⵜⵉⵏ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⵉ ⵍⴱⵄⵉⴷ" ⵙ ⵜⵎⴰⵛⴰⵖⵜ (ⵢⵉⵡⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ), ⴷⵉ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵜⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵡⵡⵉⵏ ⵙⵉ ⴰⴱⴰⵍⵙⴰ ⴷⴳ ⵓⵀⴳⴳⴰⵕ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵅⴷⴷⴰⵎⵜ-ⵉⵏⵙ  "ⵟⴰⴽⴰⵎⴰⵜ".
 
Lu: 29 fois
banner-aps