Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:29

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2018
mercredi, 31 janvier 2018 17:36

ⴰⴷ ⵔⵎⵙⵏ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵏ 2018

ⵍⵖⵡⴰⴹⵟ – ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⴹⵜ, ⵉⵖⵔ ⵡⵡⴹⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ-ⵙ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ 90%, ⴰⴷ ⵜ-ⵔⵎⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ.
 
ⵢⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ 2010-2014, ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ-ⴰ, ⵉ ⵓⵎⵉ ⵔⵏⴰⵏ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵔⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵖ ⵉⵙⴳⴰⵍⴼⵏ, ⵉⵙⵄⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ, ⵜⵉⵏⵎⵙⴰⵍ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⴹⵔⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵍⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵔⴰⴼⵇ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⵏⵎⵉⵍⵉ.
 
ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ-ⴰ, ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵎⵚⵓⴽⵉⵏ ⵉⴷⴳ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴳ-ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ 4, ⴷ ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ, ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ.
 
Lu: 23 fois
banner-aps