Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:48

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ: ⵜⵍⵓⵍ-ⴷ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⴽⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
lundi, 22 janvier 2018 12:42

ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ: ⵜⵍⵓⵍ-ⴷ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⴽⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴱⵓⵎⵔⴹⴰⵙ – ⵟⵍⵓⵍ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⴽⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ ⵙ ⵡⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵟⴰⵔⴽ ⵟⵀⴰⴱⵜ, ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⴹⴱⴱⵔ-ⵏⵏⵙ.
 
ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵍⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵖⴼ « ⵟⵙⴽⵜⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⴽⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⵙⵙⵉ ⵎⵓⵃ ⵓ ⵎⵃⵏⴷ » ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ-ⵎⵉⵎⵓⵓⵏⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵢⵓⵓⵛⴼ ⵛⵀⴰⴳⵔⴰ, ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ (ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵢⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ ⵙⴳ 18 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ), ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⴳⵔⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵣⵡⵓⵔ-ⴰ ⴷ ⵍⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵙⴽⴰⵙⵉⵢⵏ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵉⵍⵇⴰⵢⴰⵏⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⴳⴳⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵜⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⴷⴳ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ.
 
ⵟⴰⵎⵖⵓⵏⵜ-ⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⴽⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵢⵉⴼⵓⵔⴽⴰ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ ⴰⵎ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⴽⵍⴰ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵟⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴱⴷⴷⵏ-ⵏⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⴹⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ, ⴷⴰⵖ, ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴰⴽⴼⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵉ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴷⵢⴰⵣⴰⵏⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⴰⴳⵔⴰ, ⴰⵔⵔⴰⵣ-ⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵜ-ⵙⵙⵓⴷⴷⵓⵙⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵖⴼ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵙⴳⴳⴰⵙⵜ.
 
ⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵢ ⴷⴳ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵔⴰⵛⵀⵉⴷ-ⵎⵉⵎⵓⵓⵏⵉ, ⴷ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ.
Lu: 31 fois
banner-aps