Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:48

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⵉⵏ ⵢⵉⵍⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
dimanche, 21 janvier 2018 12:08

ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ: ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⵉⵏ ⵢⵉⵍⵉⴳⴰⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ– ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⵜ ⵄⵎⵎⵓⵕ (ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⵉⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. 
 
ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ, ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⵔⵓⵔⵉⵏ, ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⵏⴳⴳⵔⵏ ⴰⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍⵏ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⴳⵔⵏ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⴱⵏⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵣⵖⵜ, ⴷ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴷⴰⵏⵉⵏ.
 
ⵛⴽⵕⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵍ 12 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵙⵏⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵓⵙ ⵍⴰⵉⴷ-ⴱⴰⵙⴰⵀⵔⴰⵓⵓⵉ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⵜ ⵄⵎⵎⵓⵕ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 5 ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵖⴼ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵟⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⴰⴳⵏ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ.
 
ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⵅⵜⴰⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴽⵙⴰⵍ ⵏ « ⵓⵎⵏⵣⵓ ⵏ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ » (2968) ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⵜ ⵄⵎⵎⵓⵕ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⵄⵏⴰⵢⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵟⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⴱⴰⵖⵓⵔⵜ ⵙ ⵢⵔⵎⵓⴷⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ.
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵜⴰⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴹⵉ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⵏⴻⵏ ⵣⵣⵓⵅ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⴳⵎⵎⵉ-ⵏⵏⵙ, ⵛⵛⵜⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⴷ ⵢⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵏ-ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵓⴷⴷⵉⵎⵏ, ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⵛⵛⵏⴰⵡⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵢⵣⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵍⵓⵕⵉⵢⵏ.
Lu: 26 fois
banner-aps