Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:55

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ: ⴰⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⵉⵡⵍ ⴷⴳ ⵙⵙⵡⴰⵃⵍⵢⵢⴰ
dimanche, 24 décembre 2017 13:45

ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ: ⴰⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⵉⵡⵍ ⴷⴳ ⵙⵙⵡⴰⵃⵍⵢⵢⴰ

ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ– ⵟⴱⴷⴰ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⵉⵡⵍ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⵀⵀⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵡⴰⵃⵍⵢⵢⴰ (ⵖⴰⵣⴰⵡⴰⵜ) ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ.
 
ⵟⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ-ⵉⵜⵜ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵉⵏ ⵏ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⵙ ⵡⵎⵢⴰⵍⴻⵍ ⴷ ⵢⵖⵙⵓⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⴷⵉⴳⴰⵏⴻⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⴷ-ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴽⵏⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ « ⴰⴱⵏⴰ ⵍ ⴰⴽⵀⴰⵡⴰⵉⵏ » ⵏ ⵖⴰⵣⴰⵡⴰⵜ ⴷ ⵡⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⵉⵡⵍ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ « ⵄⵍⵉ ⴱⴰⴱⴰ ⴷ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⴰⴽⴰⵔⵏ », « ⵉⴼⵔⴼⵓⵛⵏ », « ⵟⴰⴱⵕⴰⵜ » ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⵉⵡⵍ ⵖⴼ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
 
ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 6 ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴽⴼⵉⵏ ⵉ ⵡⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⴽⵏⴰⵔⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵓⵄⵣⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵣⵀⵓⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵡⵍⵉⵡⵍ.
 
ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵓⵥⵓⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⴷⴳ ⵍⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⴷⵖⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵓⴱⵄⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙⵜ.
Lu: 38 fois
banner-aps