Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:54

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⵏ ǧⵕǧⵕ
vendredi, 15 décembre 2017 10:58

ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ: ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵔⵉⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⵏ ǧⵕǧⵕ

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 30 ⵏ ⵢⵅⵅⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵉⵏ ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 10 ⵏ ⵟⵎⵙⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⵏ ǧⵕǧⵕ ⴰⵢ ⵉⵔⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ.
 
ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ « ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵏ ⵢⵔⴳⴰⵣⵏ-ⵏⵏⵖ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ: ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ », ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵙⵙⴹⵀⵔ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵜ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⴽⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵡⴽⴽⴷ ⵖⴼ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ-ⵏⵙⵏⵜ ⴷⴳ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⵏⴰⴱⵉⵍⴰ ⴳⵓⵓⵎⵣⵉⴰⵏ, ⴷⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵔⵥⴰⵎ.
 
ⵟⵔⵏⴰ-ⴷ ⵜⵎⴰⵙⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵜⵉⵙ 10 ⵜⴻⵜⵜⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 100 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⴽⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵎⵍ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ.
 
ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⵍⵏ ⵖⴼ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵣⵉ, ⴰⵙⵙⵏⵣⵉ ⵙ ⵓⵀⴷⴷⵓ, ⵜⵉⵙⵎⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ, ⵜⵉⵔⴽⴼⵉⵏ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⵔⵣⵉⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ, ⵜⵉⴷⵓⴱⴰ ⵜⵉⵎⴷⵡⵡⵕⵉⵏ, ⴰⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ « ⵟⴰⵡⵔⵉⵔⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵓⵏ » ⴷ « ⵓⵄⴼⵢⵓⵏ ⵏ ⴷ ⵓⵄⴽⴽⴰⵣ » (ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵣⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⵡⵓⵏⴳⴰⵍⵏ ⵏ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ), ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⴱⵔⴰⵉⵍⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵙⴼⵔⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵢⵉⵏ.
 
ⵟⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴳⵓⵓⵎⵣⵉⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵡⴷⵍⵉⵙ, ⵜⵜⵡⵡⵍ ⵜⵎⵀⵍⴰ-ⵏⵏⵙ 45 ⵏ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵓⵇⵔⵉⴱⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵔⵥⵎ 4 ⵏ ⵜⵎⴽⴰⵔⴹⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ. ⵟⴰⵎⵙⵔⵉⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 18 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ.
Lu: 23 fois
banner-aps