Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:54

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»’ⵓⵎⵎⵉⵔⵏ’’ ⵏ ⵙⵓⴼⵉⴰ ⴹⵊⴰⵎⴰ ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⴹⵓⴱⴰⵢ
jeudi, 14 décembre 2017 15:50

’ⵓⵎⵎⵉⵔⵏ’’ ⵏ ⵙⵓⴼⵉⴰ ⴹⵊⴰⵎⴰ ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⴹⵓⴱⴰⵢ

ⴹⵓⴱⴰⵢ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴹⵔⵓⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵙⵓⴼⵉⴰ ⴹⵊⴰⵎⴰ, "ⵍⵙ ⴱⵉⵏⵀⵓⵔⵓⵅ" (ⵓⵎⵎⵉⵔⵏ), ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 14 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⴹⵓⴱⴰⵢ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ.
 
ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷⴳ ⵜⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ 17 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵖⵣⴼⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴽⴽⴰⵏ ⵙⴳ ⵙⴹⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵉ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2017 ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴳ 102 ⵜⵎⵉⴽⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 1990.
 
ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ-ⴱⵉⵍⵊⵉⴽ, ⵢⵡⵡⵉ ⴷⴳ ⵛⵜⵎⴱⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⴰⵔⵔⴰⵣ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵓⵏⵜⵉⵜ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 74 ⵏ ⵎⵓⵙⵜⵔⴰ ⵏ ⵖⵏⵉⵙ.
 
ⵟⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵡⵀⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1979, ⵙⵓⴼⵉⴰ ⴹⵊⴰⵎⴰ ⵜⵙⵙⴹⵔⴰ-ⴷ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⵡⵣⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉⴷⴳ ⵢⵍⵍⴰ "ⵎⵓⵍⵍⵎⵏⵜ ⵙⴰⵎⴷⵉ ⵎⴰⵜⵉⵏ" (ⵙ ⵜⵍⵇⴻⵇ ⵙⵙⴱⵜ ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ) (2012), ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵢⵡⵡⵉ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⴰⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
Lu: 24 fois
banner-aps