Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:03

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵉⵙ 9 ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵡⵀⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ
lundi, 11 décembre 2017 15:09

ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: ⴰⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵉⵙ 9 ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙ ⵡⵀⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ – ⵟⵔⵥⵎ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ ⵙ ⵡⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ.
 
ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵢⵉⵏⴹⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵢⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵜⵉⵙ 4 ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵃⴷⵕⵏ ⴷⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⴰⵔⴰ ⵉⴽⵎⵎⵍⵏ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 15 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵙ ⵓⴱⵔⵔⵉⵃ ⵏ « ⵏⵜⵜⵎⵍⵉⵍⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵏⴷⴷⵓ ⵖⵔ ⵙⴷⴰⵜ. »
 
ⴹⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⵔⵥⴰⵎ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ, ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵙⵓⵓⵀⴰⵍⵉ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ-ⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵙⵏⵇⵙⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⵏⵇⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵃⴰⵣⵏ ⵉ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴰⵎⴰⴳⵍⴰⵢ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ-ⴰ ⵙ ⵜⵉⵎⵎⴰⴷ-ⵏⵏⵙ ⴷ « ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⵡ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⵄⵡⵡⵍ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵏⵜ ⵉⵔⵥⵎⵏ ⵉ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ. ⵟⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵢⵎⴳⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⵢⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴷ ⵢⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵓⵓⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ.
 
ⴹⴳ ⵜⵙⵀⵕⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵉⵏⵣⵣⵀ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵉ ⵓⵎⵓⵏⵓⴷⵕⴰⵎ ⵏ ⵜⴽⵔⵓⵜ ⵏ ⴹⴱⵣⴰ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, « ⵍ ⵎⵜⵀⵓⵎ » (ⴰⵎⵜⵜⵀⵓⵎ) ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⴱⵓⵓⵏⴰⴱ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴹⵔⴰ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⵎⵔⵣⵓⵓⴳ ⵀⴰⵎⵉⴰⵏ.
 
ⵟⴰⵎⵣⴳⵓⵏⵜ-ⴰ ⵇⴷⴷⵎⵏ-ⵜⵜ-ⵉⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴷⵍⴰⴳ ⴷ ⴰⴱⵓⴹⴹⵍⴰⵎ ⵎⵍⵉⵃ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵃⴽⴽⵓ-ⴷ ⵜⴰⵃⴽⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⴼⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⵃⴱⵓⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵜⵜⵡⴰⵜⵜⵀⵎ ⵙ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵊⵔⵉⵎⵜ ⵓⵔ ⵜⵜ-ⵉⴳⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ-ⴷ ⵖⴼ ⵍⵊⴷⵓⴷ-ⵏⵏⵙ.
 
ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ 2017 ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ 10 ⵏ ⵜⴽⵔⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵙⴳ 3 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ, ⵡⵉⴷ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴱⴳⴰⵢⵜ ⴷ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ.
 
ⵟⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ 6 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵛⵀⴱⴰⵀ ⵍ ⵎⴽⴽⵉ (1894-1988), ⴷ ⴰⴼⵔⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵛⴰⵢⴱ ⵄⴰⵛⵓⵕⴰ.
Lu: 17 fois
banner-aps