Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:02

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵓⴷⴷⵏ ⵉ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⵔⵓ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵎⵢⴰ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ
lundi, 11 décembre 2017 20:08

ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵓⴷⴷⵏ ⵉ ⵜⵙⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⵔⵓ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵎⵢⴰ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵏⵙ

ⵟⵓⴱⵉⵔⵟⵟ – ⵟⴰⵃⵡⴰⵛⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⵓⴷⴷⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵡⵎⵢⴰⵔⵓ ⵡⵙⵏⵉⵎⴰⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⵍⵉ ⵥⴰⵄⵎⵓⵎ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵟⵓⴱⵉⵔⵜⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵎⵢⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⵎⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵢⴷⵍⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. 
 
 
 
"ⵏⴱⴷⴰ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵍⵀⵓⵏ ⵙ ⵡⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴼ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ ⵎⵢⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵉⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⵉ ⴰⵟⴰⵚ ⵏ ⵢⵎⵢⵓⵔⴰ ⴷ ⵢⵎⵏⵓⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ" , ⵉⴷ-ⵢⵙⵙⴼⵀⵎ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ, ⵎⴰⵙ ⵍ-ⵀⴰⵛⵀⵎⵉ ⴰⵙⵙⴰⴷ. 
 
 
 
ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰⴳⵉ, ⵉⵎⵢⵓⵔⴰ ⴷ ⵢⵎⵏⵓⴷⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴽⴰⴷⵓⵓⵔ ⵍ ⵀⴰⵎⵙⵙⴰⴷⵊⵉ (ⴰⵎⴷⴰⴽⴽⵍ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⵔⵓ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ), ⵥⵉⵔⵉ ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ, ⵛⵀⵉⴽⵀⵉ  ⵎⵓⴽⵔⴰⵏ (ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⵍⴰⵛⴱ ⴷⵊⴰⵎⵍ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ,  ⴰⵎⵙⵓⵖⵍ ⵓ ⴷ ⴰⵎⴹⴱⴱⵕ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⴷ ⵙⵃⵕⵚⵏ ⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵙⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⵛⵖⴰⵍ ⵉⵙⴽⵍⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵢⵓⵔⴰ ⴹⴷⴰ ⵍⵎⵓⵍⵓⴷ (ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ) ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵎⴹⴱⴱⵕ-ⴰⴳⵉ. 
 
 
 
ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ-ⴰⴳⵉ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ, ⵎⴰⵙ ⴰⵉⵜ ⴰⵓⵓⴷⵉⴰ ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵢⵎⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵎⵕⵜ  ⵍⵓⵓⵏⵉⵙ ⴰⵔⵣⴽⵉ ⵏ ⵟⵇⵚⴱⵜ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ), ⵢⵡⵉ-ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⵔⵓ ⴷⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⴷ-ⵉⴱⴳⴳⵏⴻⵏ ⴰⵄⵜⵜⴱ ⵏ ⵡⵖⵕⴼ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ . 
 
Lu: 25 fois
banner-aps