Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:03

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: 10 ⵏ ⵜⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵉⵎⵡⴽⴽⵍ)
dimanche, 10 décembre 2017 10:06

ⵟⴰⴱⴰⵜⵏⵜ: 10 ⵏ ⵜⴽⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵉⵎⵡⴽⴽⵍ)

ⵟⴰⴱⴰⵟⵏⵟ– 10 ⵏ ⵜⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴻⵏ ⵉⵎⵏⴰⴹⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⵜ, ⴰⵔⴰ ⵢⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵔⴰ ⵢⴱⴷⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ, ⵙⴰⵍⵉⵎ ⵙⵓⵓⵀⴰⵍⵉ.
 
ⵟⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵜⵜⴰⴼⵔⵏⴻⵏⵜ-ⴷ « ⵙ ⵓⴷⵇⵇⴻⵇ » ⵙⴳ ⴳⴰⵔ 60 ⵏ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⴰⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ.
 
ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 15 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ.
 
ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵜ ⵖⴼ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵍ ⵎⴽⵉ ⵛⵀⴱⴰⴽⵉ (1894-1988) ⴷ ⵜⵣⵉⴽⴽⵏⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ.
 
ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵏ 2017 ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴱⴳⵙⵏ-ⴰⵙ-ⴷ ⵜⴰⵊⵍⵍⴰⴱⵜ ⵏ 4 ⵏ ⵢⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵏⴰⵕⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵓⵓⵀⴰⵍⵉ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴳⵔⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⴽⴽ 6 ⵏ ⵜⵙⵀⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ.
Lu: 18 fois
banner-aps