Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ : ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵢⴰ
jeudi, 07 décembre 2017 12:35

ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ : ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⵜⴰⵍⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵢⴰ

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⴱⵓⵜ ⵜⵉⵎⴷⵡⵡⵕⵜ ⵖⴼ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵢⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵖⴼ ⵜⴹⵓⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵓⵙ ⵏ ⵡⵥⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵚⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ-ⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵔⵣ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵓⵜ.
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ, ⵙⴰⵉⴷ ⵛⵀⵎⴰⴽⵀ, ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵔⵎⵓⴷ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ-ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 9 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵏ ⵟⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵎⵓⵃⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵢⴰ ⴷ ⴰⵙⵙⵣⴳⵉ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵙⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⵜⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⵎⴷⵢⵣⵜ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵜⵎⴼⵓⵣⵔⵄ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵄⵔⵇ ⵍⵎⵎⵔ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵊⵎⴰⵄ ⴰⵔⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳ.
 
ⵟⴰⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵢⵎⵙⵓⵇⵇⵍ-ⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⵣⴳⴰⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵔⵜⵀⵓⵍⴷ ⴱⵔⵛⵀⵜ,ⵙⴰⵎⵓⵍ ⴱⵛⴽⵜⵜ ⴷ ⵎⵓⵍⵉⵔ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⴽⵍⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵔⵥⵎ ⵜⴰⵣⵡⵡⵓⵜ ⵀⵔⴰⵡⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ. ⵏⵏⵉⴳ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵙⴷⴰⵡⴰⵏ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵎⵓⵃⵢⴰ ⵢⵙⵙⵓⵇⵇⵍ-ⴷ, ⴷⴰⵖ, ⵜⵉⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⴷ ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⵓⵔⴰ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⴼⵔⴰ, ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ ⵡⵣⵣⵉⵍⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷⵏ ⵏ ⵢⵉⵏⵣⴰⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵎⴰⴽⵀ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⴹⵔⵉⵙⵏ-ⴰ ⴼⴼⵖⵏ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵓⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⴱⵓⵍⵍⵜⵉⵏ ⴷ’ⵥⵜⵓⴷⵙ ⴱⵔⴱèⵔⵙ ⴷ ⵟⵉⵙⵓⵔⴰⴼ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⴼⴼⵖⵏⵜ ⵜⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⵉⵡⵜ ⴷ ⵜⵎⵥⵔⵉⵡⵜ.
 
ⴹ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵎⵓⵃⵢⴰ ⵡⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⴼⴼⵉⵖ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵡⵄⵕ ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴰⴼ, ⴷⵖⴰ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴳⵔⵡ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵥⵔⴳ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⵙⵙⵏ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵢⵎⵏⴰⴷⵉⵢⵏ.
 
ⴹ ⵡⴰ ⴰⵢ ⴷ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⴰⵡⵃⵉⴷ ⴰⵢⵢⵙ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴽⴽⵙ ⵜⵚⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ-ⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵃⵜⵜⴻⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵀⵎⴰⴽⵀ.
Lu: 12 fois
banner-aps