Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ: ⴰⴼⵜⵔⴰⵡ ⵏ « ⵓⴼⴼ ⴼⵔⴰⵎ, ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵟⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ » ⵉⵄⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ
jeudi, 07 décembre 2017 09:33

ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ: ⴰⴼⵜⵔⴰⵡ ⵏ « ⵓⴼⴼ ⴼⵔⴰⵎ, ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵟⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ » ⵉⵄⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵉⵄⴷⴷⴰ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ ⵏ « ⵓⴼⴼ ⴼⵔⴰⵎ, ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵟⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ » ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴹⵔⴰ ⵎⵓⵀⴰⵏⴰⴷ ⵢⴰⵇⵓⴱⵉ.
 
ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⴰⵖⵣⴼⴰⵏ ⵏ 62 ⵏ ⵜⵎⵉⵍⵉⵏ ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ ⴰⵢ ⵡⵔǧⵉⵏ ⵢⵓⵢⵙ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⵉⵙⵕⴰⵢⵉⵍⵉ.
 
ⴰⵙⴰⵔⵓ-ⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵢⵎⵙⴹⵔⴰ ⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⴰⵢ ⵢⵏⵏⵓⵖⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵃⵔⵣⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵎⵙⴹⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ.
 
« ⵓⴼⴼ ⴼⵔⴰⵎ, ⵟⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⵟⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ » ⵢⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵉ ⵡⵣⴱⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 1960 ⴷ 1970 ⵙ ⵜⴰⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⵣⴱⵓ ⴰⵎ ⵢⴰⵙⵙⵔ ⴰⵔⴰⴼⴰⵜ.
 
ⵢⴼⴽⴰ ⴷⴰⵖ ⵓⴼⵜⵔⴰⵡ-ⴰ ⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⵖⵏⴰⵙⵏ ⵉⵎⴳⵍⵀⵔⵙⴰⵏⴻⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⵓⵎⵎⵍ-ⴷ ⴰⵏⴹⵔⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⴼⴰⵍⵙⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ.
 
ⴹⴷⴰⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵏ ⵡⵙⵍⵖⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ, ⴰⵙⴱⵔⵔⵡ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⴷ ⵜⵙⵡⵉⵄⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵔⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵀ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⴰ ⴷⴰⵖ ⵢⵎⵙⴹⵔⵓ ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵍⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⵡⴷⴳⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⵎⴷⴷⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴽⵔⵉⴹⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷⴷⴰⵡ ⵍⴱⴰⵟⵍ.
 
ⵎⵓⵀⴰⵏⴰⴷ ⵢⴰⵇⵓⴱⵉ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴷⴰⵖ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ, ⴷⴳ ⵡⵙⴽⴰⵙⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴹⴼⵔⵏ ⴰⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵢⴱⵖⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴼⴽ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵖⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵡⵣⴱⵓ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⵓⴷⵎ ⵏ ⵓⵏⵡⴷⴰⴳ.
 
18 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵉⵖ ⴷ ⵢⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵢⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⵉⵣⵡⵔⵜ ⵏ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵙ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⵎⵢⵏⴽⴰⴼⵏ, ⵜⴰⵔⴰⵖⴷⵎⵜ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⵙⵙⴰ ⵉⵎⴳⵍⵀⵔⵙⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ. ⵟⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ 8 ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ 8 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ ⴷⴳ ⵜⵣⵖⵖⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⴳⴰⵕ ⴷ ⵟⵙⵉⵏⵉⵎⴰⵜⵉⴽⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⴰⵙⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵄⴷⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵎⵓⴳⴰⵕ.
Lu: 9 fois
banner-aps