Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:37

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢǧǧ ⵉⴷⵍⵙ-ⵉⵏⵙ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵉⵙ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵖⵕⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ
mercredi, 06 décembre 2017 12:58

ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵢⵜⵜⴰⵔⵓ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢǧǧ ⵉⴷⵍⵙ-ⵉⵏⵙ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵉⵙ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵖⵕⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵟⵉⵥⵉ-ⵡⵥⵥⵓ – ⴰⵎⵢⴰⵔⵓ ⴰⵎⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⵉⵅⴷⴷⵎ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢǧǧ ⵉⴷⵍⵙ-ⵉⵏⵙ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⵉⵙ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵖⵕⵎⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵡⵙⴷⴰⵡⴰⵏ, ⵀⴰⵛⵏ ⵀⵍⵓⵓⴰⵏ.
 
ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ ⴷⵉ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵓⵔⴰ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵙⵖⵓⵕ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⵉⵔⴼⴷⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⵔⵓ, ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵖⴼ ⵡⵉⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵟⴰⵎⴷⵢⵣⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵀⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⴳⵓⵕⴰⵕⴰ, ⵢⴼⴽⴰ "ⵉⵎⵔⵓ-ⵉⵏⵙ ⵉ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵊⵎⵄⵏ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ-ⵢⴰⴳⵉ".
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵅⴷⵎ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⴰⵖⵕⴼⵜ, ⴰⵙⴰⵃⴱⵉⴱⵔ ⵏ ⵎⵓⵓⵍⵓⵓⴷ ⵎⴰⵎⵎⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵉ ⵢⴷⵍⵙ ⵉⵎⴰⵡⵉ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ, ⴷⴰⵢⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵡⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵔⵔⵓⵊ, ⵏ ⵓⵍⵇⵇⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⴰ, ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵢⵜⵜⵎⵜⵜⴰⵜ, ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵀⵍⵓⵓⴰⵏ.
Lu: 6 fois
banner-aps