Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ»14 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⵉⵙ 9 ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵉⵎⴼⵓⵏⵉ
jeudi, 12 octobre 2017 14:33

14 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉⵏ ⴷⴳ ⵟⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⵉⵙ 9 ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵉⵎⴼⵓⵏⵉ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵟⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵉⵎⴼⵓⵏⵉ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵉⵍⵉ, ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ, ⴳⴰⵔ 14 ⴷ 18 ⵟⵓⴱⵕ ⴷⴳ ⵟⵓⴼⵉⵕⴰ ⵏ ⴱⵓⵓⴰⵍⵎ-ⴱⵙⵙⴰⵉⵀ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵎⵍⵉⵍⵏⵜ ⵖⵔ-ⵙ 14 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵜⵉⵏⴱⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵀⵓ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⵢⵎⵡⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⵣⴰⵔⴰ.
 
ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⴹⴹⴼ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵀⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴷⴰⵏ, ⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⴼⵉⵕⴰⵜ, ⵢⵔⵏⵓ 3 ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⵉⴹ.
 
ⵟⵓⵕⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵟⵓⴼⵉⵕⴰⵜ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵢⵙⵙⴼⵔⴽ ⵓⵎⴰⵢⵙⵜⵕⵓ ⴰⵎⵉⵏ ⴽⵓⵓⵉⴷⵔ ⵢⵙⵄⴰⵏ 25 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⴼⵔⴰⴽ ⵜⵓⵕⴽⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⴼⵔⴽⵏ ⵜⵓⵕⴽⵉⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵀⵕⴰ ⵏ ⵜⵥⵓⵏⵥⵓⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⴽⴰ-ⴰ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏ 15 ⵏ ⵢⵎⵥⴰⵡⴰⵏⴻⵏ ⴷ 3 ⵏ ⵢⵉⵛⵏⵏⴰⵢⵏ ⵉⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵢⵏ.
 
ⵟⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⴰⵔⵛⵓ ⵎⴰⴳⵉⵛⵓ ⵛⵀⴰⵎⴱⵔ ⵓⵔⵛⵀⵙⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⴳ ⴰⵀⴰⵏⴰⵢ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⵃⵔⵉⵛ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵀⵕⴰ-ⴰ ⵙ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵓⵔⴰⵔⵏ ⵜⵉⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵎⵛⵀⵓⵕⵏ ⵏ ⵜⵓⴼⵉⵕⴰⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ.
 
ⴰⴷ ⵜⵜⴽⴽⵉⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵓⵖⴰⵛⵜ ⵜⵉⵍⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵛⵛⵏⴰⵡⵉ ⵙ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵖⴰⵛ ⵙⴳ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵟⴰⵜⵛⵉⴽⵉⵜ, ⵟⵓⵜⵔⵉⵛⵜ, ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ (ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴷ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰⵢⴰⵏ), ⵊⴰⵒⵓⵏ, ⵙⵓⵔⵢⴰ ⴷ ⵔⵔⵓⵙ.
 
ⵟⵓⵕⴽⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵉ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10 ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⵍⵙⴰⴽ, ⵎⴰ ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⵉ ⵙ ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⵉⵎⵉⵏⴳ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⵍⵙⴰⴽ ⴰⵎⵖⵔⴰⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴹ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴷⴷⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.
 
Lu: 58 fois
banner-aps