Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/02/2018 01:14

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵉⴷⵍⴻⵙ

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⴰⵎⵢⵓⴰⴳⵔ ⵖⴼ ⵡⵎⵙⴰⴽⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⵚⴱ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵖⵣⵣⴼⴰⵏ "ⵎ", ⴰⵎⵣⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⵅⴷⵎ ⵡⵎⵙⴹⵕⵓⵢ ⵓⵎⴰⵔ ⵥⴰⴳⵀⴰⴷⵉ ⵢⵜⵜⵓⵄⴷⴷⴰ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ.   ⴹ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵛⵓⵏⵙⵜⴰⵏⵜⵉⵏ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵕⵎⵉⵙⵜ ⴷ-ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴷⵉ ⵇⵚⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵡⵏ-ⴰⴳⵉ ⴰⵎⵙⴹⵕⵓⵢ…
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ - "ⵟⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵟⵉⵏ ⵀⵉⵏⴰⵏ, ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵓⵏⵥⵕⵓⴼ", ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵖⵕⴰ ⵏ ⵛⴹⴰⵃ ⴰⴽⵓⵕⵉⴳⵕⴰⴼⵉ ⴷ-ⵢⵜⵜⴱⴳⴳⵉⵏⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ, ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵢⵉⴹ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵙⵖⵓⵕ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ "ⴰⴳⵏⵉ" ⵏ ⴱⵓⴷⵡⴰⵡ …
ⵡⵀⵕⴰⵏ– ⵓⵔ ⵢⵜⵜⵄⴹⴹⵉⵍ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖ ⵡⴰⵎⵎⵓⴷ ⵏ « ⵟⵎⵓⵛⵓⵀⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵢⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ », ⴷ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵖⵔⵉ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵜⵜⵡⴰⵅⴱⴱⵔ ⵙⴳ ⵡⵀⵕⴰⵏ.   ⴰⴷⵍⵉⵙ-ⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⴷⴷⵓⵏⵜ ⴷⴳ-ⵙ ⵜⵎⵓⵛⵓⵀⴰ…
ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ – ⵟⴰⴼⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ, ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵉⵊⴱⴷⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵍⴰⴼⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴰⵎⵓⵍⴰⴼ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ, ⵉⵕⴰⵏⵉ ⵔⵣⴰ ⴹⴳⵀⴰⵜⵉ.     ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ…
ⵍⵖⵡⴰⴹⵟ – ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵖⵡⴰⴹⵜ, ⵉⵖⵔ ⵡⵡⴹⵏ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴹⵔⵓ-ⵙ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⵓⴳ ⵏ 90%, ⴰⴷ ⵜ-ⵔⵎⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰ ⵉⴷⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵉ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⴷⵉⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵙ.   ⵢⴷⴷⴰ-ⴷ ⴷⴳ…
ⵍ ⴱⴰⵢⴰⴹⵀ- ⵟⴰⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ (5) ⵏ ⵕⵕⴰⵃⴱⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴷⵍⵉⵙ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵍ ⴱⴰⵢⴰⴷⵀ, ⵙ ⵓⵜⴽⴽⵉ ⵏ 33 ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵟⴰⴷⵡⵉⵍⵜ-ⴰⴳⵉ, ⵜⵔⵙ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ…
ⴱⵓⵎⵔⴹⴰⵙ – ⵟⵍⵓⵍ-ⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵙⴽⵍⴰ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⴱⵓⵎⵔⴷⴰⵙ ⵙ ⵡⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵟⴰⵔⴽ ⵟⵀⴰⴱⵜ, ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⴹⴱⴱⵔ-ⵏⵏⵙ.   ⵢⴼⴼⵖ-ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵍⵉ…
ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ– ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵉⴷⵜ ⵄⵎⵎⵓⵕ (ⴷⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵙⵎⵉⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵟⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵡⴰⵔⴳⵍⴰ) ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⵉⵏ ⵢⵉⵍⵓⴳⴰⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ ⵉ ⵡⵃⵔⴰⵣ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ…
ⵟⵉⵒⴰⵥⴰ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ, ⴰⵣⵣⴷⵉⵏ ⵎⵉⵀⵓⵓⴱⵉ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ 2018 ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵓⵙⵍⵃⵓ ⵏ ⵓⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏ (ⵛⴰⴰ), ⵉⵎⵉ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ-ⵉⵏⵙ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⴰⵙⵏⵣⵉⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵢⴰⵏⵜ ⵡⵉⵙ…
Page 1 sur 56
banner-aps