Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:58

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵔⴱⴰⵢǧⴰⵏ, ⴰⴽⵉⴼ ⴰⵍⵉⵣⴰⴷⵀ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵍⵍⵏ, ⵀⴰⵎⴰⴷⴰ  ⵙⴰⵍⵎⴰ ⴹⴰⴼ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉ ⴰⵙⵙⴰ-ⴰⴳⵉ ⴷ "ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ", ⵓ…
ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ – ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ-ⵄⴱⴷⵍⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵇⵙⵏⵟⵉⵏⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⴼⴽ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵉⵏⵢ ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵡ ⴰⵙⵖⴰⵏⴰⵏ ⵉ ⵡⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⴳⴳⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ -  ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵎⴷⵍⵙⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ-ⵙⵏⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵚⴰⴳⵔ ⴰⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏ ⵓⴷⴼⴰⵄ, ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ-ⴰ ⵜⵚⵚⵉⵡⴹ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ – ⵀ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⵉ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵍⵜⵏⵉⵏ, ⴷⴳ ⵉ ⵜⵉⵅⵅⴰⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵍⴰⵊⵢⵏ, ⵉⵚⵃⵔⴰⵡⵢⵏ, ⴷⵉ ⵜⴼⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ-43 ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵟⴰⵄⵔⴰⴱⵜ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 7500 ⵏ ⵜⵍⴰⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⴷ-ⵜⴹⵕⴰ ⵜⴽⵕⵉⴹⵜ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⵉ ⵜⵥⴰ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ-ⴰⴳⵉ, ⵉⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵜⵙⵍⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ…
ⵎⵄⵚⴽⵕ - ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵎǧⴰⵀⴷⵏ, ⵟⴰⵢⴱ ⵥⵉⵜⵓⵓⵏⵉ, ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵙⵉ ⵎⵄⵚⴽⵕ, ⵉ ⵢⵍⵎⵥⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵎⵏ ⵍⴰⵎⵉⵔ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏ ⵡⵅⴷⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵓ-ⵉⵏⵙ.   ⵍⴰⵡⴰⵏ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵟⴼⵏⵜ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⴱⵓⵔǧ ⴱⴰǧⵉ ⵍⵎⵅⵜⵜⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵄⵉⵏ ⴳⵣⵣⴰⵎ, ⵙⴰ (7) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ 3,5 ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵓⵡⴹ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⵛⵀⴽⵉⵔⵉ ⵍⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵖⵔ 85 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵖ-ⴷ-ⵉⵅⴱⴱⵔ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ.   ⵉⵍⵓⵎ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ-ⴰ ⴷⴳ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴱⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵙ ⵜⵖⵔⵖⵔⵜ ⵜⵓⵎⴹⵉⵏⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ 3611 ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴱⴷⵓⵏ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ-ⵏⵙⵏ…
banner-aps