Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:57

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⵏ ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴷⵙⴰ, ⴰⵀⵎⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⵙⵢⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⴳⵎⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴼⴰⵔⵉⴷ ⴱⵏⵔⴰⵎⴷⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ 61% ⵙⴳ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵏ 15 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵔ ⵙⵄⵉⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵟⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵟⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵙⴰⵍⴰⵀ ⴱⵍⴰⵉⴷ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙⴱⴷⴷⵏ-ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵓⵀⵢⵢⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵏ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵟⵉⵔⵣⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵅⴷⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉ, ⵎⵎⴰⵏⵓⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ, ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵖⴼ ⵏⵏⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵖⵔ-ⵙ "ⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ" ⵖⵔ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵎⵉ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵟⵟⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⴳⵉⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵎⴰⴷⵢ ⵟⵓⵓⵔⵥ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⵜⴻⵜⵜⴽⵍ ⵖⴼ ⵜⵔⵎⵉⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵜ  ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ-ⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ.   ‘’ⵏⵍⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴳⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.  …
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ-  ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⴳⵉⵏⵉ ⵏ ⵟⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵕ, ⵎⴰⵎⴰⴷⵢ ⵟⵓⵓⵔⵥ, ⵢⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵣⴷⵉ ⴰⵙⵍⵡⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ…
ⵔⵓⵎⴰ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⵢⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴳ ⵔⵓⵎⴰ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴳⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵎ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵟⵀⵓⴷⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⴱⵍⵉⴷⴰ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⵀⵍⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ…
banner-aps