Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:59

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵖⵜⵙ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵔⵔ ⵉⵇⵛⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵙⵍⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ, ⵎⵎⴰⵏⵓⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ, ⵉⵎⵔⵔⵃ ⵖⴼ ⵓⴹⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ, ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ-  ⵢⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵜⵉⵍ-ⵉⵙ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵡⵉ ⵎⵎⴰⵏⵓⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ ⵉⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜⵜ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ .   ⴰⴷⵉⵡⵏⵏⵉ-ⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵉⵡⵏ (01) ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴳⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵙ ⵜⵎⴽⵃⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ, ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ, ⵎⵎⴰⵏⵓⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ ⵢⵙⵜⵔⵃⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵜⵇⵔⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.   ⵉⵔⵓⴼⵇ-ⵉⵜ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ…
ⵒⴰⵔⵉⵙ - ⴹⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵜⵏⵢⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 4 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴳⵔⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ (ⵛⵉⵀⵏ), ⴷ ⵜⴰⵍⴽⵎⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉ, ⵎⵎⴰⵏⵓⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ, ⵢⴱⴷⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜⵜ ⴷ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵙ ⵡⵏⵛⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ.     ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⴰⵡⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵥⵡⵕⵜ ⴷ-ⵢⵜⵜⵓⵖⴰⵍⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵜⵎⴰ ⵥⵓⵀⵔⴰ ⵥⵔⵓⵓⴰⵜⵉ ⵜⴱⴳⴳⵏ-ⴷ ⴷⵉ ⵏⴰⵉⵔⵓⴱⵉ ⵜⴰⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵙⵍⵓⵖⵓ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵢⵙⵡⵉⵜⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⴰⵍⴱⴷⴰⵏ (ⵓⴹⴹ),…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵏ, ⴰⵀⵎⴷ ⴳⴰïⴷ ⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵎⴹⴱⴱⵕ ⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵏⵒ) ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵟⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ…
banner-aps