Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:58

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵙⴹⵉⴼ– ⵟⴳⵔ-ⴷ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴱⵏⴳⵀⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ, ⵙⴳ ⵙⴹⵉⴼ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴽ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵉ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵉⵀⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵓⵀⵍⵉⵙ.  …
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵓⴱⵥⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⴽⵔⴰⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ 19 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ…
ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ–ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⵢⵔⵙⵏ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ"ⵟⵉⵔⵉⵔⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵡⴰⵜⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵍⴱⴷⴰⵏⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵕⵎⵖⴰ: ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏⵜ" ⵢⵕⵥⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ ⴷⵉ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ ⵙ ⵓⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵏ, ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ…
 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴼⵖⵎⵏⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵉ ⴰⵄⵔⴰⴱ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴹⵔⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵟⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⴱⴷⴰ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵟⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⵜ ⵉⵣⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵍⵉⵙⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ « ⴰⵙⵙⵉǧⵡ ⵖⵔ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ », ⵢⵔⵏⵓ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵎⵣⵉⴰⵏ ⵙⴰⵉⴷⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵏⵉⵏ ⵏ 11 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 1960, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴷ ⴳⴰⵓⵍⵍ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵅⵏⵇ ⴰⵎⴳⴰⵔⵓ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵖⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ : ‘’ⵜⵉⵔⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ ⵜⵓⵏⵣⵉⴳⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵒⴰⵎ), ⴹⴰⴹⵉⴷ ⴱⴰⵙⵍⵢ, ⴰⴷ ⵢⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵎⴷⵍⵛⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵢ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 113 ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ,…
ⵒⴰⵔⵉⵙ - ⵙⵜⵏⵢⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵜⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ, ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⵓⵓⴰⵔⴷ ⵒⵀⵉⵍⵉⵒⵒ, ⴷⴳ…
banner-aps