Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

19/01/2018 06:36

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⴱⵥ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ, ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ 17,5 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⴼⴽⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ, ⵉ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ  ⵏ ⵓⵎⵙⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵍⵉⵖⵡⴰⵍⵜ, 19 ⵏ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉⵍⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⵙⴳⵔⵡⵏ ⵜⵉⵡⵜⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵙⵏⴼⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ…
ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴱⵏⴳⵀⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵖⵔ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴷ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⵉ…
  ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵣⵏⵜ, ⵀⵓⵓⴷⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⴼⵔⴰⵓⵓⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵎⵍ, ⵓⵇⴱⵍ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ, ⵓⴳⴰⵜⵓ ⵉ ⵓⵙⵙⵍⵀⵓ ⵏ ⵡⴽⵜⵓⵎ ⵏ…
ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ – ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ "ⵜⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⴻⵜⵜⴽⵍ" ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵕⵎⵖⴰ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵏⵡ ⵢⵓⵔⴽ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ,…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⵉⵎⴰⵣⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ (ⴰⵒⵏ) ⵙⵙⵓⵜⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴰⵎⴷⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵓⴳⴰ ⴷ-ⵉⴳⵍⵍⵓⵏ ⵙ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵓⵔⴷⴰⵏ, ⵙⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵍⴱⵓⵚⵜⴰⵜ, ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⵜ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ- ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⴷⵄⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵙ ⵏ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵟⴷⵔⵉⵎⵜ 2018 ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ, ⵙ ⵜⵉⴳⵜⵉ ⵜⴰⵎⵓⵇⵕⴰⵏⵜ  ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⵉⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵜⵛⵓⵕⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ  ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵛⵇⵉⵔⵔⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⴷ ⵜⵉⵡⴹⵉⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵓ ‘’ⵜⴰⵔⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⴷⴰⵙⵜ’’ ⵏ ⵟⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⵎⵉⵔⴰ ⵏⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵜⵜ-ⵏⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷⴳ 37 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ, ⵙ ⵓⵎⵛⵉⵡⵔ ⴰⴽⴽⴷ…
ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ – ⴰⵎⴹⴱⴱⵕ ⵏ ⵟⴷⵓⴽⴽⵍⵉ ⵟⴰⴼⵕⵉⵇⵉⵜ ⵉ ⵜⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ, ⵙⵎⴰïⵍ ⵛⵀⵔⴳⵓⵉ, ⵉⴳⵔ ⵜⵉⵖⵕⵉ, ⵍⵃⴷⴷ ⵙⵉ ⵡⴰⵀⵕⴰⵏ, ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵀⴳⴳⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵉ ⵜⵓⵖⴰⵍⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ-ⵏⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵜⵜⵡⴰⵎⴹⵍ ⵓⵊⵉⵏⵉⵕⴰⵍ ⴰⵎⴰⵙⵜⴰⵖ, ⵎⵓⵀⴰⵎⴷ ⴰⵜⵜⴰⵉⵍⵉⴰ, ⴰⵢ ⵢⵓⵡⴹⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵡⵙⴱⵉⵟⴰⵔ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵄⵉⵏ ⵏⵏⵄǧⴰ, ⴷⴳ ⵜⵎⵇⴱⵔⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⵢⴰ (ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ), ⵙ ⵡⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ…
banner-aps