Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:59

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵖⴻⴼ ⵔⵔⴻⴱⵔⴰⴱ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ-ⵢⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⵓⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⴰⵏⴻⵙⵎⵉⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴻⵖⵔⴻⴱ ⴷ ⵜⴻⴼⵔⵉⵇⵜ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴽⴰⴷⴻⵔ ⵎⴻⵙⵙⴰⵀⴻⵍ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵣⵓ ⵖⴻⴼ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵇⵇⵉⵎ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ, 16 ⴷ 17 ⵢⴻⴱⵔⵉⵔ, ⵙ ⵓⵏⴻⵄⵔⵓⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⵓ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻ ⵖⵜ – ⵜⴰⵏⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴻⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴻⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵉⵣⴻⵖⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵎⵙⵓⵍⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵜⵉⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⴻⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴻⴼⵍⵉⵇⴰ, ⵢⴻⵎⵎⵓⴳⴻⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴻⴷⴷ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ, ⵏ ⵜⴻⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⴷ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⴻⵏ ⵉⵎⵙⴻⵍⵍⵃⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⵜ ⴰⴼⵕⴻⵏⵙⵉⵙ, ⵊⴻⴰⵏ-ⵒⵉⴻⵔⵔⴻ…
ⴱⴰⵔⵛⴻⵍⵧⵏⴰ (ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ) – ⵜⴰⵏⵎⴰⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓⵜ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ, ⵜⴰⴳⴻⵏⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵄⵍⴰⵢⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵉ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴻⵣⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴼⴻⴷⴻⵔⵉⵛⴰ ⵎⵓⵖⴻⵔⵉⵏⵉ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵜⵏⵉⵢⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴱⴰⵔⵛⴻⵍⵧⵏⴰ (ⵙⵒⴻⵏⵢⵓⵍ) ⴷ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ- ⴰⵙⴻⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⴻⵏⴹⴰⵡ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵧⵓⵔⴰⴷ ⵎⴻⴷⴻⵍⵛⵉ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴻⴱⵜ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ-ⵉⵙ ⴷ ⴰⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ-ⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴻⵙⵙⴻⴵⵀⴻⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⵓⴳⴷⵓⵜ.   ‘’ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⵙⵏⵉⵍⴻⵙ ⵏ ⵜⵎⴻⵏⴹⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ – ⵜⴰⵙⴻⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴻⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⵎⵔⴻⵙ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢ « ⴷ-ⵢⵓⵡⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ » ⵢⴻⵔⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⵉ ⵍⵎⴻⵏⴷ ⵏ ⴼⴻⵔⵔⵓ ⵏ ⵍⴻⵅⵚⴰⵚ ⵏ ⵓⵅⴻⴷⴷⵉⵎ, ⵖⴻⴼ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⴻⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴳⴰⵔ ⵡⴻⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⴻⵖⵡⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵙⴻⵇⵇⴰⵎⵓ ⵓⵏⵏⵉⴳ ⵉ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ ⵢⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵜⴻⵏⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷⴻⴳ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴻⵖⵜ, ⵢⴻⵔⵏⴰ ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⴻⵙ ⴷ ⴰⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ…
ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ – ⵜⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⴻⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⴻⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵏⵧⵓⵔⵉⴰ ⴱⴻⵏⴳⵀⴻⴱⵔⵉⵜ, ⵜⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴻⵅⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵎⵙⴰⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⴻⴽⵛⴻⵎ ⵏ ⵢⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵉ ⵙⵙⴻⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵇⴰⵍ ⴰⴷ ⵜ-ⴳⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵎⴻⵖⵔⴻⵙ ⵢⴻⵣⵔⵉⵏ, « ⵇⵔⵉⴱ » ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ,…
ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ - ⴰⵏⴻⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ, ⵔⴰⵎⵜⴰⵏⴻ ⵍⴰⵎⴰⵎⵔⴰ, ⵢⴻⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵧⵏ, ‘’ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴻⵏⵏⵉ ⴰⵙⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⴻⵏ ⵢⴻⴷⴷⵓⴽⵍⴻⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ…
banner-aps