Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 03:58

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵟⵜⵜⴽⴽⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ 2 ⵏ ⵓⵡⴰⵎⵏⵉ ⵡⵔⴰⴱ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵢⴹⵔⵓⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵖⵔ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵟⵔⴽⵉ, ⵖⵓⵍⴽⴰⵏ ⴱⵓⵣⴽⵉⵔ, ⵉ ⴷ-ⵢⵡⵡⵉⵏ…
ⵊⵉⵊⵍ – ⵉⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵡⵉⵙ 3 ⵖⴼ ⴼⵔⵀⴰⵜ ⴰⴱⴱⴰⵙ (1899-1985), ⵢⵍⴷⵉⵏ ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ-ⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ǧⵉǧⵍ, ⵣⵣⵉⵔⴳⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⵏ ⵍⴰⵄⴹⵉⵍ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ…
ⵡⵀⵔⴰⵏ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵖⵡⴰⵍⵜ, ⴹⵊⴰⵎⵍ ⴽⴰⵓⵓⴰⵏ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉ ⵜⵖⴰⵎⵙⴰ ‘’ⵓⵔ ⵜⵃⴱⵉⵙ ⴰⵔⴰ’’, ⵎⴰⵛⴰ ‘’ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴰⵎ ⵣⵉⴽ’’.   ⵙⵏⴳⵉⵏ-ⵜ-ⵉⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵄⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴰⴼⵅⵙⴰⵢ, ⵉ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⴷⵓⵜ ⵜⵓⵏⵏⵉⴳⵜ ⵏ ⵜⵄⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴰⵏⵉⵏ (ⵀⵉⵉⵙ), ⴰⴱⴷⵍⵡⴰⵀⴱ ⴹⵔⴱⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴱⴷⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⴰ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ ⵖⵔ ⵟⵓⵏⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵓⵔⵔⵉⴼ ⵏ ⵡⵎⴱⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ…
ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵟ – ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⵎǧⴰⵀⴷ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵟⵉⵙⵎⵙⵉⵍⵜ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵡⵉⵙⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵎǧⴰⵀⴷ ⵀⵓⵛⵉⵏ ⴰⵉⵜ ⴰⵀⵎⴷ.   ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜⵜ-ⴰⴳⵉ, ⵍⵍⴰⵏ-ⴷ ⵢⴹⵕⵉⵙⵏ ⴷ-ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵖⴼ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ « ⵜⴰⴼⵍⴼⵙⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⴰⴳⵓⵊⵉⵜ » ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ…
ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵎⵉⵏⴳ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴼⵉⴷ ⴰⵓⵓⵔⴰⴳ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⵎ ⵉ 300 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ…
ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵟⵓⵏ- ⵟⴰⵅⵅⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ-ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ (ⵏⵓⵙⴰⵛⵛ) ⵜⴼⴼⵔⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵡⴰⵙⵀⵉⵏⴳⵜⵓⵏ, ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ ⵎⴰⴷⵊⵉⴷ ⴱⵓⵓⴳⵓⵔⵔⴰ, ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2017 ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⵢⵅⴷⵎ ⵉ ⵡⵙⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ…
banner-aps