Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:39

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵓⴱⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵔⵏⴰⵏ ⵟⵟⴼⵏ 66 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
dimanche, 11 février 2018 19:33

ⵓⴱⵥⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵔⵏⴰⵏ ⵟⵟⴼⵏ 66 ⴽⴳ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴷⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵟⵓⴱⵥ, ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵙⵉⵏ (2) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⴰǧⵉ ⵍⵎⵅⵜⵜⴰⵔ, ⵎⴰ ⴷⴳ ⵡⵀⵔⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ ⵟⵟⴼⵏ 66 ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵖⵓ.
 
‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⴱⵥ, ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⴰǧⵉ ⵍⵎⵅⵜⵜⴰⵔ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 6), ⵙⵉⵏ (2) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵎⴰ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵎⵢⵓⵏ, ⴽⵔⴰⴷ (3) ⵏ ⵜⴽⵔⵔⵓⵙⵉⵏ, (7.400) ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵜⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵔⵖⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ (3,6) ⵏ ⵢⵉⵟⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴷⴷⵉ ⵓⵖⴱⴰⵍⵓ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵟⵉⵙⵏⵙⵉⵔⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ‘’ⵓⴱⵥⵏ, ⴷⴳ ⵡⵀⵔⴰⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 2), ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ (11) ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ (66,03) ⵏ ⵢⵉⴽⵉⵍⵓⴳⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ ⴰⴽⴽⴷ (500) ⵏ ⵜⵄⵇⵇⴰⵛⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵇⵍ’’.
 
 
Lu: 21 fois
banner-aps