Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:40

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ
vendredi, 09 février 2018 16:22

ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⵏⴰⴹⴰⵏ

 
ⵙⴰⴽⵉⵟ ⵙⵉⴹⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ (ⵟⵓⵏⵙ)- ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵓⵓⵙⵙⴼ ⵛⵀⴰⵀⴷ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ ⴷⵉ ⵙⴰⴽⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ (ⵟⵓⵏⵙ), ⴰⵙⴽⴰⵙⵉ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵙ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 60 ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵙⴰⴽⵉⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ.
 
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ-ⴷ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⴽⵉⵜ ⵙⵍⴷⵉ ⵢⵓⵓⵛⴼ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵉⵏ ⵢⴹⵕⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰⴳⵉ ⵜⴰⵍⵉⵙⴰⵏⵜ, ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⵍⵉⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵡⵉ ⵢⵎⵎⵣⴷⵉⵏ, ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵢⵎⵎⵣⴷⵉⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵏⴳⵎⵓ.
 
ⵛⵀⴰⵀⴷ ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰⴳⵉ ⴷ "ⴰⵣⴰⵎⵓⵍ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵎⵃⵕⵚⴰ ⴷ ⵓⵄⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵖⵕⴼ ⴰⵜⵓⵏⵙⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴳⵎⴰ-ⵙ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ."
 
Lu: 22 fois
banner-aps