Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:39

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵢⵔⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵎⵎⵔ
vendredi, 09 février 2018 15:55

ⵢⵔⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⵜⴰⵊⵎⵉⵍⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵎⵎⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵓⵣⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ, ⵜⴰⴱⵕⴰⵜ ⵏ ⵡⵙⵏⵎⵎⵔ ⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵖⴼ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰ ⵉ ⵡⵎⵏⵉ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵢ ⵢⴼⴽⴰ ⴰⵣⴰⵍ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵡⵣⵡⵓⵔ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ.
 
ⴹⴳ ⵜⴱⵕⴰⵜ-ⴰ, ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵖⵔⴰ ⵏⵓⵓⴰⵔⴰ ⵙⴰⴰⴷⵉⴰ ⴹⵊⴰⴰⴼⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ, ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ, ⵛⴽⵕⵏ-ⴷ ⵢⵉⵙⵉⵏⴰⵜⵓⵔⵏ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵔⴰ ⵢⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⴼⵔⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.
 
ⵓⵎⴰⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵙ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴱⴷⴰⴷ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵡⵖⵔⴼ-ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴱⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵖⵜⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴰⵎ ⵡⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⵉ ⵟⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵡⵎⵙⵓⵖⴰⵍ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ « ⵜⴰⵔⵏⵏⴰⵡⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵅⵉⵍⴰⴼ (ⵍⴼⵜⵏⴰ) ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⴼⵓⴽⵏ ⵜⴰⵎⵔⵡⴰ ⵜⴰⴱⵔⴽⴰⵏⵜ ».
 
ⴰⵣⵡⵓⵔ-ⴰ ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵏⵙ ⵜⵉⵎⵙ ⵏ ⵍⴼⵜⵏⴰ, ⴰⴷ ⵢⴽⴽⵙ ⵙⵙⴱⴱⴰⵜ-ⵏⵏⵙ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙ-ⵢⵙⵙⴽⵡ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⴰⵢⵢⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵎⵎⵓ, ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴼⵔⵏⴻⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⵣⵡⵓⵔ-ⴰ, ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⵢ ⵢⵏⴹⵔⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵔⴰⵔⴽⴰⴷ ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⴼⵔⴰⵜ ⵜⴰⵡⵃⵉⴷⵜ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵊⵀⴷⵏ ⵉⴷⵓⵔⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ-ⵢǧǧⵏ ⴰⴷ ⵄⴷⴷⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵙⵍⴰⵍⵏ ⵍⵅⵉⵍⴰⴼ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵇⵇⵍⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵍⵄⴰⴼⵢⴰ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴽⴽⴷⵏ ⵢⵉⵙⵉⵏⴰⵜⵓⵔⵏ ⴷⴳ ⵜⴱⵕⴰⵜ-ⴰ.
 
ⵙⵏⵎⵎⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⴹⴹⴼ ⴷⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ-ⵏⵏⵙ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵙⵙⴰⵡⴹ ⴰⴷ ⵜⴷⴷⵔ ⴷⴳ ⵡⵔⴽⴰⴷ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵡⴽⴽⴷⵏ ⵖⴼ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⴷ ⵡⴷⵀⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⵉ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⴹ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵓⵎⵔⵉⴳⵏ, ⴷⵖⴰ ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⵢǧǧⴰⵏ ⵜⴰⵔⴷⵙⴰ-ⴰ ⴰⴷ ⵜⴳⵔ ⵉⵙⵓⵔⵉⴼⵏ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⵖⵔ ⵙⴷⴰⵜ ⵙ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵊⵀⴷ ⴷ ⵜⵉⵙⵙⵓⴷⵔⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⵢⵔⵥⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵉ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵖⴷⴰⴹⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
 
 
ⴱⴷⵔⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⵜⵉⵙⵎⵎⵙⴽⴰⵍ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵍⴱⵖⵉ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵉⵔⵚⵚⵉ ⵍⵍⵙⵉⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴱⵄⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽ ⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵙⵍⴰⵍ ⵍⴼⵜⵏⴰ.
 
 
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵇⵇⵍ ⵢⵏⵏⴰⵢⵔ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⵍⵍⵚⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵏⵏⴰⵏ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ, ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⴷⵉⵎⴰ ⵢⵜⵜⵉⵏⵉ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⵜⴰⵍⴰⵙⵏ ⴷⴳ-ⵙ ⴰⴽⴽ ⵎⴷⴷⵏ » ⵢⵔⵏⵓ « ⵜⴰⴽⴰⵜⵓⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⵎⵙⵜⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⵔⵏⵓ ⴷⴳ ⵡⵓⵍ ⵏ ⵏⵏⴼⵄ-ⵏⵏⵙ ».
 
 
 
ⵡⴽⴽⴷⵏ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵙⴹⵔⴰ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵍ ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⴰⵅⵍⵍⵚ ⵏ ⵓⵎⵔⵡⴰⵙ ⵓⴼⴼⵉⵖ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵔⵚⵚⵉ ⵏ ⵓⵙⵔⵀⵓ ⴷ ⵓⴳⵎⵎⵉⵔ ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵙⵙⴱⵖⵙ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵕⵕⴰⵢ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵢⴽⴽⵙ ⴰⴽⴽ ⵓⵏⵊⵓⴳⵏ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵖⵓ.
 
 
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵙⵎⴽⵜⵉⵏ-ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⵍⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⴳⵉⵏ ⴰⵜⵏⵜⵉ ⵏⴹⵔⵔⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵔⴰⵔⴽⴰⴷ, ⵢⵙⵙⴰⵡⴹ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⵙ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵍⴱⵄⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵃⵔⵣ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴽ ⵉⵏⴳⵓⵣⵏ ⴰⵢ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵖⵔ ⵜⵡⵔⵏⴰⴹⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵡⵔǧⵉⵏ ⵉⴽⵓⴽⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⴻⵍ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵢⵙⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵓⴳⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⵏⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵔⵎⵉⵜ-ⵏⵏⵙ.
Lu: 28 fois
banner-aps