Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:37

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵟⵉⴳⵏⵡⵜ ⵉⵅⵚⵔⵏ: ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⴰ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⴷⴳ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⵣⵎⵏ
mercredi, 07 février 2018 10:39

ⵟⵉⴳⵏⵡⵜ ⵉⵅⵚⵔⵏ: ⵜⴻⵜⵜⴽⴽⴰ ⵜⵔⴷⵙⴰ ⴷⴳ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⵣⵎⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵏⵙⴰⵔ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⵉⴳⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⴰⵢ ⵢⴳⵣⵎ ⵡⴷⴼⵍ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⵢ ⵉⵡⵃⵍⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵍⵃⴰⵍ ⵉⵅⵚⵔⵏ, ⵖⴼ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵜⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
« ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⵎⴰⵏⵜ ⴰⵢ ⵜⵜⴳⵏⵜ ⵜⵉⴳⴳⵜⵉⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵡⵄⵣⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵏⴹⵔⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵎⵎⵉⴹ ⴷⴳ ⵡⴷⴼⵍ, ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵙⵏⵙⴰⵔ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵟⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ, 6 ⴼⵓⵕⴰⵕ 2018, ⵜⵉⴳⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⴷ ⵟⵍⵎⵙⴰⵏ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵟⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵟⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⵥⵎⵏⵜ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⵣⵎⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵍⵍⵏⵜ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ».
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ-ⴰ, ⵙⴱⴳⵙⵏ-ⴷ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⵓⵎⴰⵏⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⴷⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵔⵥⴰⵎ ⵏ ⵢⴱⵔⵉⴷⵏ ⴰⵢ ⵉⴳⵣⵎⵏ ⴷ ⵡⴹⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵊⵢⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵏⴹⵔⵔⵏ ⵏⵖ ⵡⵃⵍⵏ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵡⴷⴼⵍ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵍⵖⵓ-ⴰ.
Lu: 31 fois
banner-aps