Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:31

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ
lundi, 05 février 2018 13:40

ⵟⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⵎⵊⴰⵀⴷ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵎⵊⴰⵀⴷ ⴱⵏⵎⵓⵙⵜⴼⴰ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ, ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⴰⵎⴰⵔ, ⵢⵡⵡⴹ ⵍⴰⵄⴼⵓ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⴱⵍⴳⵉⵇⵓ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏ ⵖⵣⵣⵉⴼⵏ, ⵉⴷ ⴰⵖ-ⵙⵄⵍⵍⵎⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ-ⵉⵙ.
 
ⵉⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1925 ⴷⵉ ⵄⵏⵏⴰⴱⴰ, ⴰⵎⵔⵕⵃⵓⵎ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⴰⵎⵖⵏⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵙ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉ ⵡⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵉⵏ (ⵎⵟⵍⴹ) ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⵓⴷⴷⵙⴰ ⵜⵓⴼⴼⵉⵔⵜ (ⵓⵙ).
 
ⵢⵍⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ 22 ⵢⵏⵏⵊⵎⴰⵄⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1954 ⴷⵉ ⵍ ⵎⴰⴷⴰⵏⵉⴰ ⴹⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵓⵀⴳⴳⵉ ⵏ ⴱⴷⴷⵓ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⵉ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
 
ⵟⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ ⴰⵎǧⴰⵀⴷ ⴰⵎⴰⵔ ⴱⵏⴰⵓⵓⴷⴰ, ⴰⵄⴳⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⴱⴰⵄⵜ ⵏ 22 ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⴳⵔ ⵡⵓⴷⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⵉ ⵚⴱⵉⵟⴰⵕ ⵏ ⴱⵔⵓⵅⵍⵍⵙ (ⴱⵍⴳⵉⵇⵓ) ⴷⵉ ⵍⵄⵎⵕ-ⵉⵙ 93 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ, ⴰⴷ ⴷ-ⵢⴰⵡⴹ ⵜⴰⵎⴷⴷⵉⵜ-ⴰⴳⵉ, ⵉ ⵏⵄⵍⵎ ⵙⴳ ⵢⵇⵕⵉⴱⵏ ⵓⵎⵕⵃⵓⵎ.
 
Lu: 34 fois
banner-aps