Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:35

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ 48 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ
lundi, 05 février 2018 12:18

ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ 48 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ

ⵟⵉⵥⵉ ⵡⵥⵥⵓ– ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴱⵏⴳⵀⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ 48 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ (2018-2019).
 
ⴹⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵎⵢⴰⴳⵔ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵜⵓⵓⴱ-ⵍⵓⵓⵏⵙ ⴷⴳ ⵄⵉⵏ ⵍⵃⵎⵎⴰⵎ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵓⵛⵉⵔⵉ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵡⵎⵙⵉⵣⵡⵔ ⵏ ⴰⵇⵍⴰⵎ ⴱⵉⵍⴰⴷⵉ (ⵟⵉⵔⵉⵛⵜⵉⵏ ⵏ ⵟⵎⵓⵔⵜ-ⵉⵏⵓ), ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵏⴳⵀⴱⵔⵉⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵎⴰⴷ ⴷⴳ 38 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵎⴰⵣⴰⵍ 10 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵡⵓⵖⵓⵔ ⴰⵔⴰ ⵜⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⵜⴰⴷⴼ ⴷⴳ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵜⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ.
 
ⵟⵓⵍⵙ ⵜⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⴰⵄⵡⵡⵍ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⵙ ⵉ ⵡⵙⵎⴰⵍ ⴷ ⵡⵙⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵉⵍⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵔⵔⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵏⵙⴳⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵇⴷⵛⵏ ⵉ ⵓⵙⵙⴳⵎⵓ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ.
 
ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵏⴳⵀⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ, ⴷⴳ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⵓ ⵢⵓⵙⴼ, ⵖⴼ ⵜⵏⵖⵔⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵙⵙⴰⵡⵍ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⴳⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⵜⴰⵔⵓⵏ-ⵜⵜ ⵙ 3 ⵏ ⵢⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵢⵎⴳⵔⵔⴰⴷⵏ ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵜⵉⵢⴰⴹ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⵉⵢⴰⴹ, ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⵏⵚⵍⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ, ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ. ⴽⵔⴰⴹ-ⴰ ⵏ ⵢⵉⴳⵎⵎⴰⵢⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵍⴰ ⵜⵏ-ⵢⵙⵙⵇⴷⴰⵛ ⴷⴳ ⴽⵔⴰⴹ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵣⵔⵄ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵓⵔ ⴷ-ⵜⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⴳⵓⵔ.
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⴰⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵏⴳⵀⴱⵔⵉⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢⴰ ⵓⵔ ⵢⵍⵍⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ, ⴰⵎⵡ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵎⴽⵜⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵟⴰⴽⴰⴷⵉⵍⵎⵉⵜ ⵏ ⵟⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴱⴷⴻⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵓⴷⵓⵜ ⴰⵢ ⵢⵙⵄⴰⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴰⵢⴰ.
 
Lu: 36 fois
banner-aps