Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:28

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⴳⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ
dimanche, 04 février 2018 14:02

ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵣⴳⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ

ⵚⵟⵉⴼ – ⵟⴰⵏⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵍⵓⵓⴰⵉ ⴰⵉⵙⵙⴰ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⵉ ⵚⵟⵉⴼ, ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵖⴼ "ⵍ ⵇⵓⴷⵙ, ⵜⴰⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵍ ⴰⵇⵙⴰ ⴷ ⵓⵣⴽⴽⴰ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ  ⵖⴼ ⵜⵣⴳⴰ " ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ" ⵜⴱⴷⴷ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ".
 
"ⵟⵉⵎⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⵢⴰⴽⴰⵏ ⵜⴻⵜⵜⴱⴳⴳⵉⵏ-ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⴰⵍⴱⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵍⵓⴼⴰ ⵏ ⵢⵖⵍⴰⵏⴻⵏ", ⵉⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵕⵉ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵉⵙⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ-ⴰⴳⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵀⵓⵓⴰⵔⵉ ⴱⵓⵓⵎⴷⵉⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵜⵏⵎⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵢⵃⴹⵕ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⴱⵉⵔⵓ ⵏ ⵃⴰⵎⴰⵙ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵟⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵚⴰⵃⵕⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵍⵄⵓⵍⴰⵎⴰ ⴰⴱⴷⵔⴰⵣⴰⴽ ⴳⵓⵙⵙⵓⵓⵎ.
 
"ⵟⴰⵖⴰⵡⵙⴰ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴷ ⴰⵚⵃⵕⵚ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⵉⵍⴰⵇⵏ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⵡⴰⵅⴷⵎ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ, ⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏ ⴷ ⵡⵖⵕⴼ ⴰⵏⴰⵣⴱⴰⵢ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⵖⴰⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵟⵟⵓⵇⵇⵜ ⴼⵍⵍⴰ-ⵙⵏ ⵍⵃⵕⵚ",ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ-ⵢⴰⴳⵉ.
 
Lu: 28 fois
banner-aps