Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/02/2018 07:34

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ: ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ
vendredi, 02 février 2018 15:01

ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ: ⴰⵇⴱⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵅⵎⵉⵙ, ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵏⴳⵎⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵏⵎⵓⵍⴰ, ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ-ⵉⵏⵙ ⵜⵜⵡⴰⵇⴱⵍⵏ ⴰⵟⴰⵚ-ⵓⵢⴰ, ⴷ ⵓⵙⴼⵀⵎ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵙⴳ ⵎⵉ ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ (ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ) ⴰⵙⵓⵏⴷⴻⴷ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵢⵜⵜⵡⴰⵕⵥⵎⵏ, ⵉⵎⴹⴱⴱⵕⵏ ⵉⵖⵍⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵛⵏⴰⵒⵙⵟ ⵜⵜⵡⴰⵏⵛⴷⵏ ⵖⵔ ⵓⵏⵊⵎⵓⵄ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⵏⵛⵜ-ⴰⴳⵉ.
 
ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵢⵙⵎⴽⵜⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⴰⴽⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵡⵙⵏⵔⵏⵉ ⴷⵉ ⵜⵙⴷⴷⴰⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴱⵍⵏ ⵍⵅⵚⴰⵚ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵚⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵡⵙⵏⵔⵏⵉ ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (135.000 ⵉⵎⴹⵇⴰⵏ ⵓⵅⴷⴷⵉⵎ) ⵙ ⵜⵓⴽⵛⵉ ⵏ 45.000 ⵉⵎⴹⵇⴰⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵙⴳ 2015 ⴰⵔⵎⵉ ⴷ 2017 ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵓⵊⵔⵔⴷ ⴷ ⵓⵙⵄⴰⴷⴷⵉ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ, ⵉⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⵡⵓⵍⵖⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ.
 
ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⴷ ⵉⵙⴳⴳⵍⵎ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷⴳ ⵢⵃⵔⵉⵛⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵙⵏ ⵖⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⵓⵍⵖⵏ ⴰⵢⴰⴳⵉ ⴰⵔⵎⵉ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰ ⵡⵇⴱⴰⵍ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵏⵙⵉⵣⵏⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ 375 ⵏ 31 ⵖⵓⵛⵜ 2017.
Lu: 34 fois
banner-aps