Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:04

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵙⴷⵔⵎⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵎⴷⵉⵢⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
dimanche, 24 décembre 2017 16:39

ⵙⴷⵔⵎⵏ ⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵎⴷⵉⵢⴰ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵄⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴰⴼⵅⵙⴰⵢ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵃⴷⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵎⴷⵉⵢⴰ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ), ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵜⵓⴼⴰ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵜⵙⵙⴷⵔⵎ, ⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ 2017, ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵜⵏⴰⴼⴼⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉⴷⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵄⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵙ-ⵙ ⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍⵏ ⴰⴼⵅⵙⴰⵢ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵟⵟⴼⵏ, ⴷⴳ ⴱⴳⴰⵢⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎ ⴱⵓⵡⴰⵖⵉ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ‘’ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵉⵔⴼⴷⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ, ⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⵓⴱⵥⵏ, ⴷⴳ ⵍⵡⴰⴷ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 4), ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⴽⵓⵥ (14) ⵏ ⵢⵉⵇⵏⵟⴰⵔⵏ ⵏ ⴷⴷⵅⵅⴰⵏ’’.
 
Lu: 53 fois
banner-aps