Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:02

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ: « ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⴰⴳⵓⵊⵉⵜ »
dimanche, 24 décembre 2017 10:20

ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ: « ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵎⴰⴳⵓⵊⵉⵜ »

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ « ⵜⴰⴼⵍⴼⵙⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⴰⴳⵓⵊⵉⵜ » ⵉⵙⵡⵉ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵣⵔⴰⵄ ⵏ ⵡⵔⵡⴰⵢ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
 
« ⴰⴷ ⴼⴰⵔⵚⵖ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ-ⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵡⵍⵖ ⵖⴼ ⵡⴰⵢⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⴷ-ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵖⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴹⴳ ⵡⵎⵏⵉ, ⴷ ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ ⵜⴰⴷⵉⵎⴰⴳⵓⵊⵉⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉ ⵡⵣⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵟⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴳⴰⵔ ⵓⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵡⵓⵙⵍⵉⴳ.  
 
ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ-ⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⴱⵖⴰⵏ « ⴰⴷ ⵣⵔⵄⵏ ⵜⴰⵡⵔⵏⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵎⵍⵉⵃ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ », ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵔⵣ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⴳ 38 ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. »
 
ⴹⵖⴰ, ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵜⴱⵓⵜ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⴳ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⵙⵏⴰⵡⴰⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴽⴰⵢⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵍⵎⴰⵎⵙ ⴷ ⵍⴱⴰⴽ. « ⵟⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴳ 7 ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ (ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⴷ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⴹ) ⴷ ⵡⵓⴳⴰⵔ ⵏ 10 ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ.
 
« ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵡⴰⵏⴰⴽ ⵢⵜⵜⵓ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵜⵏⵉ ⵍⴰ ⵙⴽⵔⴽⵉⵙⵏ ⵖⴼ ⵡⵖⵔⴼ. ⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵄⵏ ⵜⴰⵡⵔⵏⴰⴹⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴹⴼⵔⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⵉⵖⵏ ⴰⵃǧǧⴰǧⵓ ⵙ ⵓⵙⵙⵇⴷⵛ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵟⵉⵣⵉ ⵡⵣⵣⵓ, ⵟⵓⴱⵉⵔⵜ ⴷ ⴱⴳⴰⵢⵜ. »
 
« ⴹ ⵜⵉ ⴰⵢ ⴷ ⵜⵉⵍⵖⴰ ⴰⵢ ⵏⵖⵙ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ-ⵏⵙⵙⵉⵡⴹ ⵉ ⵕⵕⴰⵢ ⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴼⵀⵎ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ.
Lu: 32 fois
banner-aps