Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

21/01/2018 04:02

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»300 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⵎ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ « ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⴱⴰⵡⵜ » (ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ)
dimanche, 24 décembre 2017 09:17

300 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⵏ ⵓⵎⵉ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⵎ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ « ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⴱⴰⵡⵜ » (ⴰⵎⴰⵙⴰⵢ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵏⴳⵎⵓ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵎⵉⵏⴳ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴼⵉⴷ ⴰⵓⵓⵔⴰⴳ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔⵎ ⵉ 300 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ « ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⴱⴰⵡⵜ » ⴷⴳ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ-ⴰ ⵉⵏⴳⴳⵓⵔⴰ.
 
« ⵢⵖⵜⵙ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⵉⴳⵍ ⴰⵙⵙⵉⴷⵔⵎ ⵉ 300 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵖⴼ ⵍǧⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⵔⵎⵓⴷⵏ ⴷ ⵜⵉⴱⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ 2014-2016 », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵓⵓⵔⴰⴳ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵔⵓⵜ ⵉ ⵟⵏⴳⴳⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵢⵉⵊⵉⴼⵕ ⵏ ⵜⴷⵡⵉⵍⵜ ⵜⴰⵏⵙⴳⴳⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵇⵢⵢⵎ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷ ⵓⵏⵏⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵉⵎⵉⵏⴳ. ⵢⵔⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵏⴰⵔⵎⵏ-ⴰ « ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴷⵍⵏ. »
 
« ⵉⵏⴰⵔⵎⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⵀⵓⵏ ⵉⴳⵎⴰⴹ-ⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ-ⵏⵙⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵡⴰⵔ ⴰⵙⵙⵉⴷⵔⵎ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⵇⵢⵢⵎ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵡⴹⴼⴰⵔ ⵏ 120 ⵏ ⵢⵉⵙⴼⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⴰⵛⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⵏ ⵟⵎⵔⵉⴽⵜ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵜ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⴷⴳ ⵓⵏⵏⴼⵍⵉ ⴰⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⴰⵎⵙⴰⵏ. »
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⵖ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵓⵓⵔⴰⴳ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵇⵢⵢⵎⵏ, ⴳⴰⵔ 2014 ⴷ 2016, 1.207 ⵏ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ 70% ⴷⴳ ⵢⵉⵏⴰⵔⵎⵏ-ⴰ ⵙⵄⴰⵏⵜ « ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ. »
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵙⴰⵢ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵏⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⴷⵉ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵙⵄⴰ « ⵜⴰⵛⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ » ⴷⴳ 2016, ⵢⵔⵏⵓ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴹⴹⴼ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵎⵀⴰⵣ ⴷⴳ ⵡⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵢⵙⵏⵓⴳⴷⵏ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏⴻⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏ 91% ⴷ ⵡⵉⴷ ⴰⵢ ⵢⵔⵣⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⴰⵜⵡⵉⵍⴰⵏⵉⵏ ».
 
 
Lu: 27 fois
banner-aps