Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:40

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ
jeudi, 07 décembre 2017 17:29

ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ (ⵒⴰⵎ), ⴹⴰⴹⵉⴷ ⴱⴰⵙⵍⵢ, ⴰⴷ ⵢⴳ ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵉⴷⴳ ⴰⵔⴰ ⵢⵙⵙⴽⵢⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⵉⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ‘’ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵙǧⵀⴷⵏ ⴰⵎⴷⵀⵍ’’ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵃⵔⵉⵛⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ.
 
ⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵙⵍⵢ ⴰⴷ ⵜ-ⵢⵔⵎⵙ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⴷ ⵢⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴷⴰⵖⵏ, ⴷⴳ ⵜⵙⵖⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴽⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⴰⵢⴰⴷⵉ, ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⵉⴼ, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵙⵍⴽⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⴰ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵢⴳ, ⴷⴰⵖⵏ, ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵖⵔ ⵡⴰⵏⴷⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⵢⵉⵡⴰⵎⵏⵉⵔⵏ ⵉ ⵎⴰⵣⴰⵍ ⴷⴷⵔⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵔ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 40 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⵢⴰ ⵢⵜⵜⴽⵍⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ.
 
Lu: 7 fois
banner-aps