Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:40

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴷⵍⵛⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ
jeudi, 07 décembre 2017 16:29

ⵢⵜⵜⴽⴽⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴷⵍⵛⵉ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ, ⵎⵓⵓⵔⴰⴷ ⵎⴷⵍⵛⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵢ, ⵙⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷ ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 113 ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵜⴰⵢⵓⵔⵓⴱⵉⵜ ⵉ ⵜⵓⴳⴷⵓ ⵙ ⵓⵣⵔⴼ, ⵖⵖⴰⵔⵏ-ⴰⵙ ⴷⴰⵖⵏ ‘’ⵜⴰⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵖⵏⵉⵙ’’, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ.
 
ⵉⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ-ⴰ ⵉ ⵍⴰ ⴷ-ⵉⴹⵔⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵖⵏⵉⵙ ⴷⴳ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵍⴰⵎⵎⴰ ⴷ 9 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ, ‘’ⴰⴷ ⵜⵔⵣⵓ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⵓⴷⴷⵏ ⵙ ⴰⵙⵏⴼⵍⵉ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ’’.
 
ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷⴰⵖⵏ ⵓⵙⴽⴰⵙⵉ ⵖⴼ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵖⴼ ‘’ⵜⵎⵟⵟⵓⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵍⵣⵓⵣ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ, ⵉ ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 7 ⴰⴽⴽⴷ 8 ⵓⵏⴱⵉⵔ ⵢⵣⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵟⵙⵎⵉⵍⵜ ⵏ ⵖⵏⵉⵙ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⴷⴷⵉⵍⵏ ⵏ ⵟⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉ ⵉⴳⴰ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016 ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ", ⵉ ⵜⵔⵏⴰ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵖⴰⵎⵓⵜ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2007, ⴳⴰⵔ 14 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵓⵔ ⵏⵍⵍⵉ ⵙⴳ ⵢⵓⵔⵓⴱ.
 
Lu: 8 fois
banner-aps