Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:41

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ: ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵔⵔ ⵉⵇⵛⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ
jeudi, 07 décembre 2017 09:20

ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ: ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵜⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵔⵔ ⵉⵇⵛⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ– ⵟⵖⵜⵙ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵜⵔⵔ ⵉⵇⵛⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵙⵙ-ⴰ, ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵕⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵓⵙⵍⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵎⵎⴰⵏⵓⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ.
 
ⴹⴼⴼⵉⵔ ⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵍⵙⵏ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ, ⵢⵖⵜⵙ ⴰⴷ ⵢⵔⵔ ⵉⵇⵛⵔⵓⵔⵏ-ⴰ ⵉ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ. ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴼⴽⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵀⵢⵢⵉ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵖⵎⵙⴰ  ⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⵔⵣⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⴷⴳ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ.
 
ⵢⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ ⵙ « ⵍⴱⵖⵉ »-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⵙⵙⴷⴷⵓ ⴰⵎⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵓⵙⴰ-ⴷ ⵖⵔ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷ « ⴰⵎⵉⴷⵉ ⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ », ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵔⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙⵄⴰⵏⵜ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵎⵉⴷⵡⴰ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⴱⵏⵓⵏⵜ ⵜⵉⵛⵛⵓⵔⴽⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏⵜ ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ.
 
ⵉ ⵡⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵎⵊⴰⵀⴷⵏ, ⵟⴰⵢⴱ ⵥⵉⵜⵓⵓⵏⵉ, ⵓⵇⴱⵍ ⵡⴰⵢⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⴷⵣⴰⵢⵔ ⵓⵔ ⵜⵃⴱⴱⵙ ⴰⵔⴰ ⴰⵙⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵢⵉⵇⵛⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⵓⵙⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵡⵎⴷⴰⵏ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵔⴰ ⵜⵏ-ⵉⴷ-ⵜⵔⵔ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵎⴹⵍⵏ ⴰⵎⴹⴰⵍ ⵉⵡⴰⵜⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⵏⵙⵏ.
Lu: 8 fois
banner-aps