Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:40

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⵔⵔⵉⵃ ⵖⴼ ⵓⴹⴰⵔ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ
mercredi, 06 décembre 2017 16:55

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⵔⵔⵉⵃ ⵖⴼ ⵓⴹⴰⵔ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ, ⵎⵎⴰⵏⵓⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ, ⵉⵎⵔⵔⵃ ⵖⴼ ⵓⴹⴰⵔ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ, ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⴷ-ⵉⴳⴰ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ.
 
ⵉⵔⵓⴼⵇ-ⵉⵜ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⵎⵉ ⵢⵡⵡⴹ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵖⵔ ⵜⵏⴰⵣⵣⴰⵏⵜ ⵟⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ, ⵢⵔⵎⵙ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵥⵓⵓⴽⵀ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵟⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ-ⵟⴰⵍⵎⵎⴰⵙⵜ, ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⴽⵉⵎ ⴱⵜⵜⴰⵛⵀ.
 
ⴹⴳ ⵓⵎⵔⵔⵃ-ⴰ, ⴰⵖⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵢⵍⵃⴰ ⴷⴳ ⵓⵖⵍⴰⴷ ⵍⴰⵔⴱⵉ-ⴱⵏ ⵎ'ⵀⵉⴷⵉ ⴰⵏⴷⴰ ⵉ ⵢⵎⵢⴼⴽ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵎⵎⵙⵍⴰⵢ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵢⵇⵇⵉⵎⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵓⵙⵉⵏ, ⵙⴰⴽⵉⵏ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵜⵉⴽⵍⵉ-ⵙ ⵖⵔ ⵓⵎⵔⴰⵃ ⵎⵉⵔ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ, ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⴳⴰⵔ ⵉⵣⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵣⴱⵓ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵥⵔⵀⵔⵙⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ.
 
ⵢⴽⴼⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⴰⵎⵔⵔⵃ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵏⵖⵜ ⵙ ⵜⵉⵔⵣⵉ-ⵙ ⵖⵔ ⵟⵏⴷⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⴰⵙⴽⵔⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
Lu: 7 fois
banner-aps