Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:39

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⴷⴳ ⴰⴷⵔⴰⵔ
mercredi, 06 décembre 2017 16:43

ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⴷⴳ ⴰⴷⵔⴰⵔ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ ⵢⵉⵡⵏ (01) ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⴰⴷⵔⴰⵔ, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ, ⵢⴳⵍⴰ-ⴷ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵙ ⵜⵎⴽⵃⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ, ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ  ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵡⵏ (01) ⵏ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⵢⴼⴽⴰ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵉⵙ, ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⵏ 6 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ 2017, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵉⵖⵍⵍⵉⵙⴰⵏⴻⵏ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 3), ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
‘’ⵟⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵎ. ⵍⴰⴽⵀⴰⵍ, ⵉ ⴷ-ⵢⵡⵡⵉⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵢⵉⵡⵜ (01) ⵏ ⵜⵎⴽⵃⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⴽⴰⵍⴰⵛⵀⵏⵉⴽⵓⴹ, ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵛⵛⴰⵔⵏ, ⵙⵏⴰⵜ (02) ⵏ ⵍⴱⵓⵎⴱⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⴷⴷⵇⵙ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ. ⵢⴽⵛⵎ ⵓⵔⵎⵎⴰⵖ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2012’’.
Lu: 12 fois Dernière modification le mercredi, 06 décembre 2017 19:46
banner-aps