Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵢⵙⵜⵔⵃⵎ ⵖⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ
mercredi, 06 décembre 2017 14:41

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵢⵙⵜⵔⵃⵎ ⵖⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ - ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ, ⵎⵎⴰⵏⵓⵍ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ ⵢⵙⵜⵔⵃⵎ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⴰⵔⴱⵄⴰ ⴷⴳ ⵜⵇⵔⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵖⴼ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
 
ⵉⵔⵓⴼⵇ-ⵉⵜ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵓⵖⵍⴰⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵏ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵎⴰⵛⵔⵓⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵇⵇⵓⵏⵜ ⵏ ⵢⵉⵊǧǧⵉⴳⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⵣⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵢⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵟⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵢⵔⵏⴰ ⵉⴱⴷ ⴷⵉⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⴽⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵎⵉ ⵉ ⵜⴽⴰⵜⵓⵜ-ⵏⵙⵏ.
 
ⵢⵡⵡⴹ-ⴷ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ, ⵙⴳ ⵉ ⵜ-ⵉⴷ-ⵢⵙⵏⴱⴳⵉ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ.
 
ⵟⵉⵔⵣⵉ-ⴰ ⵢⵔⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ’’ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴰⵢⵉⵡⵏⴰⵏ’’ ⵉ ‘’ⵍⴰ ⴱⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵉ ⵍⴰ ⵙⵙǧⵀⴰⴷⵏⵜ’’ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵙⵡⵉⵄⵜ ⵏ ⵓⴼⴰⵕⵙ ⵉ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴷⵖⴰ ⴷⴳ ⵢⵉⴷⵉⵡⵏⵏⵉⵢⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵔ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵄⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ‘’ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵄⵔⴹⵏ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉ ⵓⵙǧⵀⴷ ⵏ ⵓⵎⴷⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵛⵔⴰⴽ ⴳⴰⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ’’.
 
ⴹ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴷⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⵏ  ‘’ⴰⴷⵎⵛⴰⵡⴰⵔⵏ ⵖⴼ ⵜⵓⵜⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵏⴰ$ⴷⴰⵏⵉⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⴷⴰ ⵜⵓⵛⵔⵉⴽⵍ’’.
Lu: 10 fois
banner-aps