Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:39

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵢⵔⵎⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ
mardi, 05 décembre 2017 19:26

ⵢⵔⵎⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵀⵎⴷ ⵓⵓⵢⴰⵀⵉⴰ, ⵢⵔⵎⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴰⵎⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵢⵜⵜⵡⴰⴽⵍⴼⵏ ⵙ ⵟⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⴳⴷⵓⴷⵜ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵉ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵏⵣⵣⵓⵜ ⵜⵓⴼⴼⵉⵖⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⵙⴰⴱⴰ ⴱⴰⵍⵓⴳⵀ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ ⵏ ⵢⵉⵎⵥⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.
 
ⵎⴰⵙⵙ ⴱⴰⵍⵓⴳⵀ ⵉⴳⴰ-ⴷ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⵀⵉⵍ ⵖⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⵉⵙ 2 ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵉ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ.
 
ⵟⴹⵔⴰ-ⴷ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵟⴽⵔⵔⴰⵣⵜ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵉ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵔ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵓⵓⴰⵣⴳⵓⵉ, ⵉ ⴷ-ⵜⵣⵣⵉⵔⴳ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵉ ⵓⵙⵎⴽⵜⵉ, ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵓⵛⵔⵉⴽ ⴰⵣⵣⵉⵔⵉ-ⴰⵎⴰⵊⴰⵔⵉ ⵢⴹⵔⴰⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵜⵎⴱⵔ 2015 ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⴷⴰⵒⵙⵜ.
Lu: 37 fois
banner-aps