Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

16/01/2018 08:38

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵟⵟⴼⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
mardi, 05 décembre 2017 16:53

ⵟⵟⴼⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵟⵟⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ, ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⵍⵖⵓ.
 
 ‘’ⴹⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ, ⵙ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵏ ⵡⵓⵎⵍ, ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵟⵎⵙⵜⵍⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ, ⵟⵟⴼⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ 2017 ⴷⴳ ⵟⴱⴰⵜⵏⵜ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵢⵜⵜⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⴽⴽⵙⵏ ⴽⵔⴰⴹ (03) ⵏ ⵜⵎⴽⵃⴰⵍ’’, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
 ⵙⴳ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⵜⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ, ⵢⵉⵡⵜ ⵜⵙⵏⵙⵉⵔⵜ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ‘’ⵜⵓⴱⵥ, ⴷⴳ ⵍⴱⵔǧ ⴱⵓⵄⵔⵉⵔⵉǧ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5), ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵙⵜⵜⵉⵢⵏ ⵉ ⵓⵎⵉ ⵜⴽⴽⵙ ⴽⵓⵥ ⴷ ⵓⵣⴳⵏ (4,5) ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵎⴰ ⴷ ⵟⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵜⵍⵉⵙⴰ ⵟⵟⴼⵏ ⵙⴰⴽⵉⵏ ⴽⴽⵙⵏ ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵜⵎⴽⵃⴰⵍ ⵏ ⵓⵚⵢⵢⴷ ⴷⴳ ⵟⴱⵙⵙⴰ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ 5)’’.
Lu: 20 fois
banner-aps