Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

13/12/2017 23:36

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)
lundi, 04 décembre 2017 12:02

ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ (ⴰⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ)

 ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ  ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵜⵏⵉⵢⵏ ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ, ⴳⵍⴰⵏ-ⴷ ⵙ ⵢⵉⵎⵔⵉⴳⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ, ⵉ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵟⵎⵃⴰⴷⴷⵉⵜ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ.
 
‘’ⴹⵔⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵉ ⴳⴰⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵟⵔⴷⵙⴰ ⵜⴰⵖⵍⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵙⵉⵏ (02) ⵏ ⵢⵉⵔⵎⵎⴰⵖⵏ ⴼⴽⴰⵏ-ⴷ ⵉⵎⴰⵏ-ⵏⵙⵏ, ⵜⴰⵏⵣⵣⴰⵢⵜ-ⴰ ⵏ 04 ⴷⵓⵊⵎⴱⵔ 2017, ⵉ ⵢⵉⴷⵓⴱⴰ ⵏ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵣⵓⵎ ⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ (ⵟⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙ3)’’, ⵉ ⴷ-ⵜⵙⵙⴷⴷⵉ ⵜⵖⴱⴰⵍⵓⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
‘’ⵟⵔⵣⴰ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ "ⵎ. ⵓⵜⵀⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⴰ. ⴰⵍⵉ" ⵉ ⴷ-ⵢⵡⵡⵉⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙⵏ ⵢⵉⵡⵜ (01) ⵏ ⵜⵎⴽⵃⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⵟⴰⴳ ⵜⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⴼⵎⵒⴽ, ⵢⵉⵡⵏ (01) ⵏ ⵓⵙⵜⵛⵛⴰⵔ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⵙⵏⴷⵓⵇⵜ ⵏ ⵜⴱⴰⴳⵓⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ, ⵢⵉⵡⵜ (01) ⵏ ⵜⵎⴽⵃⵍⵜ ⵢⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵜⵉⵢⵉⵜⴰ, ⴽⵓⵥ (04) ⵏ ⵢⵉⵙⵜⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⵃⵍⵜ ⵜⴰⵥⴰⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴽⴽⴰ ⵏ ⴹⵉⵛⵜⴰⵔⵉⵓⴹ, ⵙⵎⵎⵓⵙ (05) ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏⴰⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵀⴷⵓⵎ ⵏ ⵢⵉⴽⴰⵔⵟⵓⵛⵏ (3225 ⵜⵢⵓⵏⵉⵏ).
Lu: 16 fois
banner-aps