Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵢⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴷⴳ ⵔⵓⵎⴰ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ
samedi, 02 décembre 2017 18:30

ⵢⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴷⴳ ⵔⵓⵎⴰ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ

ⵔⵓⵎⴰ – ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵢⵉⵡⵥⵍⴰ ⵉⵡⵔⴷⴰⵏⵉⵢⵏ, ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⵢⵎⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵙⵙⴱⵜ, ⴷⴳ ⵔⵓⵎⴰ, ⴰⴽⴽⴷ ⵓⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⴳⵀⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵎ, ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  ‘’ⵔⵓⵎⴰ-ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⴷⵉⵡⵏⵏⵉ’’ ⵉ ⵢⴱⴷⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ.
 
 ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵙⴰⵀⵍ, ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵜⴳⵏⵉⵜ-ⴰ, ⵢⵙⵙⴽⵢⴷ ⴰⴽⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍⴰⵎ ‘’ⴰⵎⵀⴰⵣ ⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⵏⴼⵍⵉⵢⵏ ⵉⵏⵓⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵖⵏⵜ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ’’.
 
 ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴷⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵍ-ⴰ, ‘’ⵢⵓⵍⵙ-ⴷ ⵉ ⵓⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⵉⵙⵏ ⵏ ⵢⵉⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⵍⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⵓ ⵜⵣⵖⵏⵜ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ, ⴷⴳ ⵍⵇⴷⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ-ⵙ, ⵏ ⵜⵏⴰⵢⴰ-ⵙ ⴰⴽⴽⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⵍ-ⵉⵙ’’.
 
 ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ  ‘’ⵜⵍⴰ ⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵢⵣⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵙⴳⴱⴰⵔ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⵍⴰ ⵜⴻⵜⵜⴽⵎⵎⵉⵍ ⵓⵙⵙⵉⵙⵏ-ⵉⵙ ⵉⵍⴰⵏ ⵉⵙⵡⵉ ⵏ ⵓⵔⴰⴼⵇ ⵏ ⵡⴰⵜⵎⴰⵜⵏ-ⵏⵏⵖ ⵉⵍⵉⴱⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⵏⵏⵉ ⴰⴽⴽⴷ ⵓⵎⵙⵓⵖⵍ’’.
 
 ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵍⴰⵎ ⵢⵙⵏⵎⵎⵔ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵖⴼ  ‘’ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵉⵙ ⴷⴳ ⵓⵙⵔⴽⴷ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ’’, ⵢⵣⵣⵉⵔⴳ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵍⵉⵃⴰⵍⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ-ⴰ ‘’ⵎⴰⵣⴰⵍ-ⵉⵜⵜ ⵜⵛⵓⴷ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵢⵉⵛⵇⵉⵔⵡⵏ ⵉ ⵜⵍⴰ ⵜⵖⵎⵖⴰ, ⵜⵉⵏⵏⵖⵉ ⵜⵓⴷⴷⵉⵙⵜ ⴰⴽⴽⴷ ⵢⵉⵏⵉⴳ ⵉ ⵢⵙⴽⵍⵙⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵔ ⵡⵔǧⵉⵏ ⵜⵡⵡⴹ ⵖⵔ-ⵙ ⵢⴰⴽⴰⵏ’’.
 
Lu: 31 fois
banner-aps