Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵖⵔ ⵍⴱⴰⴽ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ
jeudi, 30 novembre 2017 09:08

ⵟⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵖⵔ ⵍⴱⴰⴽ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ

ⵒⴰⵔⵉⵙ – ⵟⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵉⴷⴼ ⵖⵔ ⵍⴱⴰⴽ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴳⴰ ⵙ ⵡⴼⵔⴰⵏ, ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ. « ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵓⵎⵔ ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴰⴼⵕⵏⵙⵉⵙ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵢⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ-ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵇⵢⵢⵎ-ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵙⵄⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴰⵢⴰⴷ-ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵏ ⵏ ⵡⴼⵔⴰⵏ ⴷⴳ ⵍⴱⴰⴽ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⴰⵢ ⴰⵙ-ⴷ-ⵢⴼⴽⴰ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵔⴳⵉⵙ ⵊⵓⴰⵏⵉⵛⵓ, ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵊⴱⴷⵏ ⵍⵡⵍⵀⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ.
 
 
ⴹⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ-ⵏⵏⵙ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⴳ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵍⴰⵚⵍ ⵙⵙⵓⴷⴷⵙⵏ-ⵜ ⵢⵎⵜⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵙⵉⵏⴷⵉⵙⵏ ⴳⴰⵔ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴷ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵎⵍⵏ ⴳⴰⵔ 1977 ⴷ 1985 ⵢⵔⵏⵓ ⴼⴼⵖⵏ-ⴷ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵍⵡⵚⴰⵢⴰ ⵜⵓⵕⵓⴼⵉⵜ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓ 1977 ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ.
 
 
ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ-ⴰ ⵢⵔⵣⴰ 9 ⵏ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⵔⵏⵓ ⵡⵉⴷ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⴽⵕⵓⵡⴰⵜⵢⴰ, ⵙⵒⵏⵢⵓⵍ, ⵟⵟⴰⵍⵢⴰⵏ, ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵒⵓⵕⵜⵓⴳⴰⵍ, ⵙⵔⴱⵢⴰ, ⵟⵓⵏⵙ ⴷ ⵟⵟⵔⴽ.
 
 
ⴹⴳ ⵡⴰⵢⵏ ⵢⵔⵣⴰⵏ 3 ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵢ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⵎⵜⴰⵡⴰ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵜⵜⵡⴰⵣⵎⵍ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⴹⵓⵊⵎⴱⵕ 1981 ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵡⵏⵎⵉⵔⴳ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ-ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴷⴳ ⵡⵏⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵇⵇⵍ, ⵉⵎⵉⵔ-ⴰ, ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.
 
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵡⵖⵍⵉⴼ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴷⴰⴽⴽⵏ, ⴷⴳ ⵓⴽⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵍⴰⵚⵍ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳⴰⵔ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵎⵕⵕⵓⴽ ⴷ ⵟⵓⵏⵙ, ⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵡⴰⴱⴷⵔⵏ.
 
 
ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ-ⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⵔ ⴷ-ⴳⵉⵔⵏ ⴰⵔⴰ ⴷⴳ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵍⵎⵛⴰⵡⵕⴰⵜ-ⴰ ⴷⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵢⴷⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵜⵙⵄⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⴱ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵡⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵇⴷⴰⵛ ⴷⴰⵖ ⴰⵟⴰⵙ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵢⴷⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵉⵏⵉⴳⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⴱⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ-ⵜⵜ.
 
 
ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⴰⵎⵖⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵍⵀⴰⵏ ⵢⵉⴷ-ⵙ ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵏ « ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵍⴰⵚⵍ » ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵎⵢⵓⴷⴷⵙ ⵏⵓⵓⵔⴷⴷⵉⵏ ⵟⵓⵓⴰⵍⴱⵉ.
 
 
ⵟⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵡⵔⵄⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵏⵓⵎⵎⴷ ⴰⵔⴰ ⵖⵔ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴰⵎ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ, ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏⵜ-ⵜⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵉⵏ, ⴳⴰⵔ-ⴰⵙⵏⵜ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⴷ ⵢⴳⵎⴰⵎⴻⵎ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵣⵣⵉⵏ ⴼⵍⵍ-ⴰⵙ, ⵔⵓⵓⴱⴰⵉⵅ, ⵔⵓⵓⵏ, ⵟⵓⵓⵍⵓⵓⵙ ⴷ ⵏⴰⵏⵛⵢ.
 
 
ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 20 ⵏ ⵢⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⴰⵢ ⵍⴰ ⵢⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ-ⴰ ⵉ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 900 ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵓⵎⵥⵍⵓ ⵏ « ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⴷⵍⵙ ⵏ ⵍⴰⵚⵍ ⵏ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ », ⵢⵔⵏⵓ ⵏⵏⴰⵏ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙⵙⵍⵎⴰⴷⵏ-ⵜⵜ ⴷⴳ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵎⴰⵍⴽ-ⴱⵏⵏⴰⴱⵉ ⴷⴳ ⵒⴰⵔⵉⵙ ⴷⴳ 3 ⵏ ⵢⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ.
 
 
Lu: 31 fois
banner-aps