Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵜ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ
mercredi, 29 novembre 2017 12:39

ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵜ, ⴷ ⴰⵢⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⵢ ⴰⴳⵊⴷⴰⵏ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵟ – ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵟⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵉⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ⵜⵍⵍⴰ "ⴷ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ ⵓⵔ ⵏⴼⵏⵏⵓ", ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⵉ ⵢⴰⴽⴽ ⵉⴷⵉⵙⴰⵏ ⵉⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵢⵏ ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ǧǧⵏ ⴽⵔⴰ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ-ⵏⵙⵏ ⴰⵍⵎⵏⴷ ⵣⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴼⵓⴷ-ⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⵎⵃⵕⵚⴰ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ.
 
ⵍⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵎⴰⵢⴰⵏⵜ ⴷ-ⵢⵙⵙⵓⴷⴷⵙ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⵍ ⵎⵓⵓⴷⵊⴰⵀⵉⴷ ⵙ ⵡⵎⵄⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵟⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ ⵏ ⵎⴰⵛⵀⴰⴰⵍ ⵛⵀⴰⵀⵉⴷ, ⵉⴹ ⵓⵇⴱⵍ ⴰⵙⵎⴽⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴰⴽⴽ ⴷ ⵡⵖⵕⴼ ⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉ ⴷⴳ ⵡⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵍ ⵎⵓⵓⴷⵊⴰⵀⵉⴷ ⴷⵉ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵎⵓⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵣⵖⴰⵕ, ⵏ ⵡⵎⵄⴰⵡⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ (ⴰⵒⵏ), ⴰⴱⴷⵍⵀⴰⵎⵉⴷ ⵙⵉ ⴰⴼⵉⴼ, ⵢⵏⵏⴰ ⴷ ⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵜⴰⴼⴰⵍⴰⵚⵟⵉⵏⵉⵜ  "ⵎⴰⵜⵛⵉ ⴷ ⵜⴰⵍⵓⴼⵜ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵎⵃⵕⵚⴰ ⴷ ⵡⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵉ ⵡⵖⵕⴼ ⴷ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ ⴰⵣⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵎⴰⵛⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵏⵣⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⴳⵊⴷⴰⵏⵜ".
Lu: 29 fois
banner-aps