Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵙⵖⴰⵏ « ⵢⵍⵍⵍⴰ ⵙ ⵍⵊⵀⴷ » ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵓⵣⵏ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ
vendredi, 10 novembre 2017 10:02

ⴰⵙⵖⴰⵏ « ⵢⵍⵍⵍⴰ ⵙ ⵍⵊⵀⴷ » ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵓⵣⵏ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⵟⵏⵏⴰ-ⴷ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ, ⵏⵓⵓⵔⵉⴰ ⴱⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵖⴰⵏ « ⵢⵍⵍⴰ ⵙ ⵍⵊⵀⴷ » ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵏ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ (ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⴰⵍⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵡⵙⵏⴰⵡⴰⵏ) ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵍⵍⴰ-ⴷ ⵡⴰⵢⴰ ⵙ ⵓⵇⴰⴷⵔ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⴰⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵡⵍⵍⵀ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ.
 
ⴹⴳ ⵜⵔⵉⵔⵉⵜ ⵖⴼ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵜⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⵍⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⴰⵎⵓ ⵏ ⵡⵖⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵀⵎⵓⵓⴷ ⴳⵓⵉⵙⵙⴰⵓⵓⵉ, ⴷⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵜⵛⵓⵕⴰⵜ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⵍⵡⵉ ⴰⴱⴷⵍⴽⴰⴷⵔ ⴱⵏⵙⴰⵍⴰⵀ ⵙ ⵡⵃⴷⴰⵕ ⵏ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⵎⵏⵉ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⴱⴰⴹ, ⵜⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴱⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵙⵖⴰⵏ « ⵢⵍⵍⴰ ⵙ ⵍⵊⵀⴷ ⴷⴳ ⵡⴰⵀⵉⵍⵏ ⵉⵖⵓⵔⴱⵉⵣⵏ ⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ », ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 500 ⵏ ⵢⵙⵔⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵛⵡⴰⵕ ⴰⵖⵓⵔⴱⵉⵣ ⵏ ⵢⵉⴱⴰⵍⵎⵓⴷⵏ (12 ⵏ ⵢⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ).
 
ⵉ ⵍⵎⵏⴷ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ, ⵜⵙⵎⴽⵜⵉ-ⴷ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ, ⵍⴰⴷⵖⴰ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⴰⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴰⴽ », ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵜⴰⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⴰ ⵓⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ, ⴰⴱⴷⵍⴰⵣⵉⵣ ⴱⵓⵓⵜⴼⵍⵉⴽⴰ, ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢ-ⴷ ⵡⴰⵔ ⵛⵛⴽ ⵉⵙⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵙ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ ⵏ ⵓⵡⵍⵍⵀ ⵖⴼ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ.
 
ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ-ⴰ, ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⵢⵙⵙⴼⴽ « ⴰⴷ ⵢⵙⵎⵍ ⴰⵣⴰⵍⵏ ⴰⵢ ⵢⵇⵇⵏⴻⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵏⵙⵍⵎⵜ, ⵜⵉⵄⵄⵓⵕⴱⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵎⵓⵣⵖⴰ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵜⵡⴽⴽⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⴳⵣⵓⵎ-ⵏⵏⵙ ⵍⴰ ⵢⵜⵜⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⴽⴽⵏ « ⴰⴷ ⵢⵙⵎⵍ ⵉⵙⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵍⵍⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵜ ».
 
ⵟⵡⴽⴽⴷ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴱⵏⴳⵀⴰⴱⵔⵉⵜ, ⴷⴳ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ-ⴰ, ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵖⵍⵉⴼ-ⵏⵏⵙ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵉⴹⵎⵏⴻⵏ « ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵓⵃⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵓⵍⵎⵎⴰⵙ, ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⵡⵉⵔ ⴰⵙⵏⴰⵡⴰⵏ ».
Lu: 52 fois
banner-aps