Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:15

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ : ⵍⵃⴰⵍⵜ ⵜⴳⴳⴷⵔ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⵉⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ
jeudi, 09 novembre 2017 08:16

ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵜ : ⵍⵃⴰⵍⵜ ⵜⴳⴳⴷⵔ ⴷⴳ ⵉ ⵜⵎⴰⵡⵉⵜⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ

ⵍⴹⵥⴰⵢⵔ - ⵚⵚⵉⵡⴹⵏ-ⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃⴰⵜ ⵢⵔⵙⵏ, ⴷⴳⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⵓⵟⴱⴱⵇ ⵏ ⵓⵣⵏⵣⵉⵖ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵉ ⵓⵙⴻⵙⵀⵍ ⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵜⴷⴱⵍⵜ ⵙⴳ ⵉ, ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014, ⵙ ⵓⵙⵣⵔⴱ ⴷ ⵓⵙⴻⵙⵀⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵜⵜⵡⵔⵇⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⴱⵍⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵙⵙⵔⴰⴱⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴷⴷⴰⵢⴰⵔⴰⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰ ⵢǧǧⵉⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴼⵔⵃⵏ ⵙ ⵍⵅⴰⴷⴰⵎⴰⵜ-ⴰⵢⴰ ⵢⵜⵜⵅⵓⵚⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔ-ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵜ.
 
ⵓ ⵎⴰ ⵜⵎⵎⵓⴳ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰ ⵊⴰⵔ ⵏ, ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵉⴼⴰⵜⵏ ⴷ ⵍⵓⵇⵇ-ⴰ ⵀ ⴰⴷ ⵜ-ⵏⴰⴼ ⵓⴷⴼⵏⵜ ⵏⵣⵣⵀ ⵏ ⵍⵅⴰⴷⴰⵎⵜ ⴷⵉ ⵍ’ⵉⵏⵜⵔⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵡⴰⴼⵇⴰ ⵖⴼ ⵜⵜⵓⵚⴰⵢⴼ ⵏ ⵜⵡⵔⵇⴰⵜⵉⵏ. ⴰⵔⵏ ⵉ ⵢⵔⵥⵎ ⵓⵖⵍⵉⴼ ⵏ ⴷⴰⵅⵍ ⵜⵉⴱⴱⵓⵔⴰ ⵜⵉⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵎⴽ ⴰⴷ ⵙⵜⴼⴰⴷⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵙ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 4.282.484 ⴷ ⵜⴰⵎⵉⵖⴷⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵜⵡⴰⵜⵉⵔⵜ.
 
ⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵜⵡⴰⵚⴽⴰⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⵔⵉ ⵏ ⵣⵣⵎⴰⵎⴰⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵏⵉⵜ ⴷⴳ ⵉ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⴷ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ-ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵜⵇⵓⵏⵚⵍⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵒⴰⵙⵒⵓⵕⵏ ⵉⴱⵢⵓⵎⵉⵜⵔⵢⵏ ⴷⴰⵅⵍ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵢⵜⵜⴰⵡⴰⴹⵏ ⵙⴳ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2016 ⵖⵔ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏ 10.208.082. ⵟⴰⵎⴰⵡⵜ ⴱⵍⵍⵉ ⵜⴰⵎⵀⵍⵜ-ⴰ ⵜⵚⵚⴰⴹⵓ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 1300 ⵏ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⵔⵓⵇⵕⴰⵜⵢⵉⵏ.
Lu: 43 fois
banner-aps