Connexion

Connectez-vous à votre compte

Identifiant
Mot de passe
Rester connecté(e)

Tawakla isallen n Lezzayer

ⴰⵣⴰⵍ ⵓⴱⴻⴷⴷⴻⵍ ⵏ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⵏ ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ |07/04/2015

USD 1$ in 94.51 in 100.29
EUR 1€ in 103.62 in 109.96
JPY 100¥ in 79.00 in 83.84
GBP in 140.71 in 149.37

 

 

ⵉⴷⵓⴳⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ

 
 
 
 
Algérie Presse Service - Actualité à la Une

18/01/2018 07:16

ⴹⴻⴼⵕⴻⵜ ⴰⴽ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ :   facebook  Facebook   Twitter  Twitter   Youtube  Youtube   RSS  Flux RSS

ⴰⵇⵍ-ⴰⴽⴻⵏ ⴷⴰ : ⴰⵎⵓⴳⴳⴻⵔ»ⵍⴻⵣⴰⵢⴻⵔ»ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 75 ⵏ « ⵟⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵟⵓⵔⵛⵀ »: ⴰⵡⴽⴽⴷ ⵖⴼ ⵡⵙⴼⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵜⴰⴳⴳⵉⵡⵉⵏ)
jeudi, 09 novembre 2017 10:46

ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 75 ⵏ « ⵟⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵟⵓⵔⵛⵀ »: ⴰⵡⴽⴽⴷ ⵖⴼ ⵡⵙⴼⵍ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ (ⵜⴰⴳⴳⵉⵡⵉⵏ)

ⵍⵥⵥⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵟ – ⴰⵙⴼⵍ ⴷ ⵜⴱⵖⵙⵜ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ-ⵏⵙⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴼⴰⵛⵉⵜ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⴷ-ⵓⵡⴹⵏ ⵢⵎⵙⵉⵙⴰⵏ ⵖⵔ ⵟⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷⴳ 8 ⵡⴰⵎⴱⵔ 1942 (ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵟⵓⵔⵛⵀ) ⴷ ⴰⵢⵏ ⴰⵢⵖⴼ ⴷ-ⵡⴽⴽⴷⵏ, ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ, ⵢⵎⵜⵜⴽⴽⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵡⵉⵙ 75 ⵏ ⵜⴷⵢⴰⵏⵜ-ⴰ ⴰⵢ ⵢⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷⴷⵓⵕ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⴷⴳ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ.
 
« ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵅⵍⵍⵚ ⵙ ⵢⵉⴷⴰⵎⵎⵏ-ⵏⵏⵙ ⴷⴳ ⵡⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵢⵉⵏⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷⴳ ⵟⵓⵕⵓⴼⵜ. ⴹ ⵉⴳⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵙ ⵡⵎⵔⵉⴳ ⴷⴳ ⵓⴼⵓⵙ! », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⵍⵉⵙ ⴱⵓⵓⴽⵔⴰⴰ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓ ⴰⵖⵍⵏⴰⵡ ⵏ ⵟⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵟⵙⵏⵓⴷⴷⵙⵜ ⵟⴰⵎⴰⴽⴽⵉⵜ (ⵉⵏⵙⴳ) ⵢⵔⵏⵓ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵢⵎⵙⵓⴷⴷⵙⵏ ⵏ ⵜⵊⵎⵉⵍⵜ-ⴰ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ.
 
ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⴰⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵜⵜⴽⴽⵉ-ⴰ ⵣⴳⴰⵏ ⵜⵜⴻⵜⵜⵓⵏ-ⵜ », ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵓⵍⴰⵛ ⵓⵍⴰ ⴷ ⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ, ⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵣⵍⵎⴰⴹ ⵡⴰⵍⴰ ⵡⵉⴷ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ, ⴰⵢ ⵉⴱⴷⴷⵏ ⵖⵔ ⵢⵉⴷⵉⵙ ⵏ ⵀⵉⵜⵍⵔ ⵏⵖ ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ». ⴹⵖⴰ, ⵖⴼ ⵍⵃⵙⴰⴱ ⵏ ⴱⵓⵓⴽⵔⴰⴰ, ⴷ ⴰⵢⴰ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ « ⴰⵕⵛⴰⴷ ⵎⵖⵖⵔⵏ » ⵏ ⵡⵖⵔⴼ ⴰⴷⵣⴰⵢⵔⵉ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵡⴻⵡⴷⴰⴳ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉ ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵍⵉⵜ-ⵏⵏⵉ.
 
ⵎⵉ ⴷ-ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⵖⴼ ⵜⵓⴳⴳⵣⵉⵡⵉⵏ ⴰⵢ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴰⵙⵙ-ⴰ ⵖⴼ ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵜⵖⵍⵍⵉⵙⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴱⴷⵔ-ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵓⴽⵔⴰⴰ « ⵜⵓⴳⴳⴷⵉ ⵎⵖⵖⵔⵏ » ⵙⴳ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴰⵛⵉⵜ ⴰⵎ ⵜⵊⵉⵀⴰⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵢⴼⴼⵓⵙ ⴰⵎⴹⴹⴰⵔⴼⵓ ⴷⴳ ⵟⵓⵕⵓⴼⵜ ⴷ ⵢⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ, ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ « ⵢⵙⵙⴼⴽ » ⵢⵉⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵉⴹⴹⵓⵔⴼⵉⵡⵉⵏ-ⴰ.
 
ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵜⵅⵍⵍⵚ ⴰⵙⵎⵉ ⴰⵢ ⵜⵏⵏⵓⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵔⵎⵎⵉⵖⵜ ⵢⵔⵏⵓ ⴷⵔⵓⵙⵉⵜ « ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⵢ ⵉⵄⵡⵡⵍⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰⵖⵏⵜ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⵊⵉⵀⴰⴷⵉⵜ », ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵏⵏⴰ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵉⵙⵉⵜ ⴰⵢ ⵢǧǧⴰⵏ ⵉⵡⴰⵏⴰⴽⵏ ⴰⴷ ⵔⵏⵓⵏ ⵜⴰⴼⴰⵛⵉⵜ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⵏ ⵟⴳⵍⴷⴰ ⵢⴷⴷⵓⴽⴽⵍⵏ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴷ ⵟⴰⵎⵀⵍⵜ ⵏ ⵟⵓⵔⵛⵀ (ⴰⵙⴰⴼⵓ) ⴰⵢ ⴷ-ⵢⴱⴷⴰⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⴰⵛⵓ ⴽⴰⵏ, ⵢⵙⵃⴰⵙⵙⴼ ⵓⴷⵉⵒⵍⵓⵎⴰⵜⵉ-ⴰ ⵉⵎⵉ ⴰⵜⵜⴽⴽⵉ ⵏ ⵢⵉⴷⵣⴰⵢⵔⵉⵢⵏ ⴷⴳ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ-ⴰ ⵓⵔ ⴷ-ⵔⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵖⵔ-ⵙ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵟⴰⵙ ⵍⵡⵍⵀⴰ.
 
ⵎⴰ ⴷ ⴰⵏⵎⴰⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ ⴷⴳ ⵍⵣⵣⴰⵢⵔ, ⵊⵓⵀⵏ ⴹⵙⵔⵓⵛⵀⵔ, ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰ « ⵙ ⵣⵣⵓⵅ » ⴷⴳ ⵓⵎⵎⴽⵜⵉ-ⴰ ⵢⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ-ⴷ ⴷⴰⴽⴽⵏ ⴰⵡⵡⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵖⴰⵍⵍⵏ ⵉⵎⵙⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢ ⴷ « ⵜⴰⵎⵃⵎⵍⴰ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⴷⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵎⵖⵖⵔⵏ ⴰⴽⴽ ⴰⵏⵛⵜ-ⵏⵏⵉ » ⴷⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵢⵔⵏⵓ ⵜⵍⵍⴰ-ⴷ ⴷ ⴰⴱⴷⴷⵍ ⴰⵙⵏⵓⴷⴷⵙⴰⵏ ⴰⵢ ⵢⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴷⴳ ⵓⴼⴰⴽⵉ ⵏ ⵡⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵏⵎⴰⴹⴰⵍ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ.
 
ⵎⵏⵖⵉⵔ ⴰⵎⵢⴰⴳⵔ-ⴰ, ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵡⵙⴼⵓⴳⵍ-ⴰ ⴰⵔⵎⴰ ⴷ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵍⵊⵎⵄⴰ 10 ⵡⴰⵎⴱⵔ ⵢⵔⵏⵓ ⴰⴷ ⴷ-ⵉⵃⴰⵣ ⴰⵛⵃⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ.
Lu: 56 fois
banner-aps